فاکتورهای 19 مرداد :

سایپا 151 : 1 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 2 عدد

سایپا 132 : 20 عدد

سایپا 111 : 99 عدد

تیبا 2 : 104 عدد

تیبا صندوقدار : 176 عدد

سایپا 131 : 758 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1160 خودرو

فاکتورهای 18 مرداد :

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 4 عدد

سایپا 132 : 16 عدد

تیبا صندوقدار : 21 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 24 عدد

سایپا 111 : 35 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 37 عدد

تیبا 2 : 51 عدد

سایپا 131 : 577 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 765 خودرو

فاکتورهای 17 مرداد :

چانگان CS 35 اتوماتيك : 1 عدد

محصول قابل عرضه 2 : 1 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 3 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 5 عدد

سایپا 111 : 18 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 18 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 20 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 28 عدد

سایپا 132 : 41 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 52 عدد

تیبا صندوقدار : 69 عدد

تیبا 2 : 161 عدد

سایپا 131 : 527 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 944 خودرو

فاکتورهای 16 مرداد :

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 1 عدد

چانگان CS 35 اتوماتيك : 1 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 4 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 6 عدد

سایپا 132 : 22 عدد

ساينا EX : 29 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 30 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 31 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 46 عدد

تیبا 2 : 57 عدد

کوییک : 135 عدد

سایپا 111 : 135 عدد

تیبا صندوقدار : 223 عدد

ساینا : 304 عدد

سایپا 131 : 658 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1682 خودرو

فاکتورهای 15 مرداد :

سایپا 151 : 1 عدد

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 1 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 1 عدد

چانگان CS 35 اتوماتيك : 1 عدد

محصول قابل عرضه 2 : 1 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 2 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 14 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 22 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 25 عدد

تیبا 2 : 55 عدد

سایپا 111 : 115 عدد

کوییک : 137 عدد

تیبا صندوقدار : 185 عدد

ساینا : 279 عدد

سایپا 131 : 669 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1508 خودرو

فاکتورهای 14 مرداد :

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 1 عدد

محصول قابل عرضه 2 : 1 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 2 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 4 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 4 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 26 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 31 عدد

تیبا 2 : 80 عدد

سایپا 111 : 81 عدد

کوییک : 130 عدد

تیبا صندوقدار : 156 عدد

ساینا : 333 عدد

سایپا 131 : 551 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1400 خودرو

فاکتورهای 13 مرداد :

ساينا EX : 1 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 2 عدد

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 3 عدد

سایپا 132 : 4 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 5 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 6 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 17 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 38 عدد

تیبا 2 : 131 عدد

سایپا 111 : 139 عدد

کوییک : 188 عدد

تیبا صندوقدار : 225 عدد

ساینا : 379 عدد

سایپا 131 : 954 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 2092 خودرو

فاکتورهای 12 مرداد :

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 1 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 3 عدد

کوییک : 11 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 14 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 20 عدد

تیبا 2 : 38 عدد

سایپا 111 : 71 عدد

تیبا صندوقدار : 136 عدد

ساینا : 254 عدد

سایپا 131 : 331 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 879 خودرو

فاکتورهای 11 مرداد :

ساينا EX : 2 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 3 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 4 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 5 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 11 عدد

تیبا 2 : 12 عدد

کوییک : 14 عدد

تیبا صندوقدار : 16 عدد

ساینا : 54 عدد

سایپا 111 : 59 عدد

سایپا 131 : 516 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 696 خودرو

فاکتورهای 10 مرداد :

سایپا 151 : 1 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 3 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 13 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 22 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 34 عدد

سایپا 111 : 75 عدد

کوییک : 93 عدد

تیبا 2 : 106 عدد

تیبا صندوقدار : 109 عدد

ساینا : 182 عدد

سایپا 131 : 542 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1180 خودرو

فاکتورهای 9 مرداد :

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 1 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 2 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 8 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 22 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 23 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 27 عدد

سایپا 111 : 74 عدد

تیبا صندوقدار : 144 عدد

کوییک : 153 عدد

ساینا : 262 عدد

تیبا 2 : 316 عدد

سایپا 131 : 748 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1780 خودرو

فاکتورهای 8 مرداد :

محصول قابل عرضه 2 : 1 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 1 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 3 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 3 عدد

چانگان CS 35 اتوماتيك : 3 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 10 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 11 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 35 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 35 عدد

سایپا 111 : 58 عدد

کوییک : 67 عدد

تیبا صندوقدار : 130 عدد

تیبا 2 : 311 عدد

ساینا : 313 عدد

سایپا 131 : 426 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1407 خودرو

فاکتورهای 7 مرداد :

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 1 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 1 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 1 عدد

سایپا 132 : 2 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 7 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 12 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 16 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 39 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 43 عدد

سایپا 111 : 102 عدد

کوییک : 149 عدد

تیبا صندوقدار : 227 عدد

تیبا 2 : 251 عدد

ساینا : 416 عدد

سایپا 131 : 795 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 2062 خودرو

فاکتورهای 6 مرداد :

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 1 عدد

چانگان CS 35 اتوماتيك : 1 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 1 عدد

سایپا 151 : 2 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 2 عدد

ساينا EX : 2 عدد

سایپا 111 : 50 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 79 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 97 عدد

کوییک : 106 عدد

تیبا صندوقدار : 130 عدد

سایپا 131 : 307 عدد

ساینا : 343 عدد

تیبا 2 : 483 عدد

تعداد کل فاکتور ها بصورت احتمالی: 1604 خودرو

فاکتورهای 5 مرداد :

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 3 عدد

سایپا 132 : 3 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 5 عدد

سایپا 151 : 8 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 10 عدد

ساينا EX : 11 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 23 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 24 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 30 عدد

سایپا 111 : 68 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 168 عدد

تیبا صندوقدار : 205 عدد

کوییک : 220 عدد

تیبا 2 : 316 عدد

ساینا : 370 عدد

سایپا 131 : 819 عدد

تعداد فاکتورهای 29 تیر الی 31 تیر :

سایپا 132 : 7 عدد

کوییک : 132 عدد

تیبا صندوقدار : 177 عدد

ساینا : 318 عدد

تیبا 2 : 709 عدد

سایپا 131 : 773 عدد

فاکتورهای 1 مرداد :

سایپا 151 : 1 عدد

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 1 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 2 عدد

ساينا EX : 3 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 7 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 8 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 11 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 41 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 46 عدد

کوییک : 64 عدد

تیبا 2 : 90 عدد

سایپا 111 : 101 عدد

تیبا صندوقدار : 205 عدد

سایپا 131 : 237 عدد

ساینا : 322 عدد

فاکتورهای 2 مرداد :

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 1 عدد

ساينا EX : 1 عدد

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 2 عدد

محصول قابل عرضه 1 : 2 عدد

ساندرو استپ وی اتومات : 23 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 30 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 30 عدد

کوییک : 31 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 37 عدد

ساینا : 48 عدد

تیبا صندوقدار : 110 عدد

سایپا 111 : 233 عدد

تیبا 2 : 265 عدد

سایپا 131 : 384 عدد

نوع خودروشماره پذیرششاسیتاریخ فاکتور
سایپا 131NAS411100K35369131398/05/19
سایپا 131NAS411100K35371691398/05/19
سایپا 131NAS411100K35384491398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387051398/05/19
سایپا 131NAS411100K35392171398/05/19
سایپا 111NAS431100K10685021398/05/19
سایپا 131NAS411100K11492931398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500611398/05/19
سایپا 131NAS411100K11503171398/05/19
سایپا 131NAS411100K35381941398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387061398/05/19
سایپا 131NAS411100K35389621398/05/19
تیبا 2NAS821100K12271401398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58495251398/05/19
سایپا 131NAS411100K35381951398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387071398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58464311398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500631398/05/19
سایپا 131NAS411100K35356361398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387081398/05/19
سایپا 131NAS411100K35389641398/05/19
سایپا 111NAS431100K10682491398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58469441398/05/19
تیبا 2NAS821100K12294651398/05/19
سایپا 131NAS411100K11503201398/05/19
سایپا 131NAS411100K35351251398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387091398/05/19
سایپا 131NAS411100K35392211398/05/19
تیبا 2NAS821100K12288691398/05/19
سایپا 131NAS411100K35348701398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387101398/05/19
سایپا 131NAS411100K35392221398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500661398/05/19
سایپا 131NAS411100K35361511398/05/19
سایپا 131NAS411100K35327461398/05/19
تیبا 2NAS821100K12294661398/05/19
سایپا 132NAS421100K12544211398/05/19
سایپا 131NAS411100K11503231398/05/19
سایپا 131NAS411100K35348721398/05/19
سایپا 131NAS411100K35353841398/05/19
سایپا 131NAS411100K35382001398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58477161398/05/19
سایپا 131NAS411100K35358971398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387131398/05/19
تیبا 2NAS821100K12210171398/05/19
سایپا 131NAS411100K35366661398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387141398/05/19
سایپا 111NAS431100K10685111398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500701398/05/19
سایپا 131NAS411100K35382031398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58469511398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58492011398/05/19
تیبا 2NAS821100K12288711398/05/19
سایپا 131NAS411100K35379481398/05/19
سایپا 131NAS411100K35394841398/05/19
سایپا 111NAS431100K10682571398/05/19
سایپا 111NAS431100K10685131398/05/19
سایپا 131NAS411100K35329181398/05/19
سایپا 131NAS411100K11498161398/05/19
سایپا 131NAS411100K35387171398/05/19
سایپا 111NAS431100K10685141398/05/19
تیبا 2NAS821100K12267741398/05/19
سایپا 131NAS411100K35382061398/05/19
سایپا 111NAS431100K10682591398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58459301398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58464421398/05/19
سایپا 131NAS411100K11498181398/05/19
سایپا 131NAS411100K35369271398/05/19
سایپا 131NAS411100K35384631398/05/19
سایپا 131NAS411100K35313661398/05/19
سایپا 131NAS411100K35326631398/05/19
تیبا 2NAS821100K12298631398/05/19
سایپا 132NAS421100K12544261398/05/19
سایپا 131NAS411100K35392321398/05/19
تیبا 2NAS821100K12201611398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58469561398/05/19
سایپا 131NAS411100K35318961398/05/19
سایپا 131NAS411100K11498201398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500761398/05/19
سایپا 131NAS411100K35382091398/05/19
سایپا 131NAS411100K35392331398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58508111398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500771398/05/19
سایپا 131NAS411100K35382101398/05/19
سایپا 131NAS411100K35389781398/05/19
سایپا 131NAS411100K35392341398/05/19
تیبا 2NAS821100K12219801398/05/19
تیبا صندوقدارNAS811100K58464461398/05/19
سایپا 131NAS411100K11495661398/05/19
سایپا 131NAS411100K11498221398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500781398/05/19
سایپا 131NAS411100K11485431398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500791398/05/19
سایپا 131NAS411100K35389801398/05/19
سایپا 111NAS431100K10685211398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500801398/05/19
سایپا 131NAS411100K35382131398/05/19
سایپا 111NAS431100K10680101398/05/19
سایپا 111NAS431100K10685221398/05/19
سایپا 131NAS411100K11500811398/05/19
nik is here