برگشت به صفحه اصلی

فاکتورهای مرتبط با سایپا
جهت مشاهده ۱۰۰ فاکتور قبل خود و همچنین خودروهای فاکتور نشده قبل خود و همچنین وضعیت خودروی خود، شماره پذیرش خود را وارد کنید:


گزارش روز سه شنبه 25 تیر 1398 (بروز رسانی هر چند ساعت انجام خواهد شد)

تعداد فاکتورهای امروز تا این لحظه بر اساس نوع خودرو :

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 : 1 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 2 عدد

چانگان CS 35 اتوماتيك : 2 عدد

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده : 3 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 5 عدد

كوييك يورو4 با گيربکس معمولي : 15 عدد

ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي : 21 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 36 عدد

تيبا 2 : 53 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 116 عدد

تعداد فاکتورهای تا این لحظه : 254

تعداد فاکتورهای 24 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 23 تیر 98 : تعداد 1325 خودرو (کمتر از سه هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 22 تیر 98 : تعداد 304 خودرو (کمتر از هفتصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 20 تیر 98 : تعداد 254 خودرو (کمتر از ششصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 19 تیر 98 : تعداد 408 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 18 تیر 98 : تعداد 530 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 16 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 15 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 14 تیر 98 : تعداد 223 خودرو (کمتر از پانصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 13 تیر 98 : تعداد 429 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 12 تیر 98 : تعداد 528 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 10 و11 تیر 98 : تعداد 591 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

لیست شماره پذیرشها و شاسی های خودروهایی که فاکتور شدند در امروز :

نوع خودروشماره پذیرششاسیرنگتاریخ فاکتور
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49102287NAS411100K3499204سفيد2019-07-11 08:02:28
سايپا 111 SE موتور M13 يورو49113081NAS431100K1065490سفيد2019-07-11 08:22:49
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49115693NAS421100K1254225سفيد2019-07-11 08:27:37
تيبا 29118297NAS821100K1227021نوکمدادي متاليک2019-07-11 08:32:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118810NAS411100K3527337سفيد2019-07-11 08:33:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118822NAS411100K3529669سفيد2019-07-11 08:33:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118834NAS411100K3530120سفيد2019-07-11 08:33:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118879NAS411100K3530193سفيد2019-07-11 08:33:32
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118880NAS411100K3526566سفيد2019-07-11 08:33:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119046NAS411100K3529661سفيد2019-07-11 08:33:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119052NAS411100K3529621سفيد2019-07-11 08:33:49
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119082NAS411100K3529520سفيد2019-07-11 08:34:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119484NAS411100K1132923سفيد2019-07-11 08:35:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120171NAS411100K3528952سفيد2019-07-11 08:35:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120179NAS411100K3529727سفيد2019-07-11 08:35:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121355NAS411100K1139569سفيد2019-07-11 08:38:17
تيبا 29126696NAS821100K1213305نوکمدادي متاليک2019-07-11 08:48:09
تيبا 29131296NAS821100K1227439نوکمدادي متاليک2019-07-11 09:02:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49131576NAS411100K1145107قهوه اي تيره متاليک2019-07-11 09:04:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49132265NAS411100K1145102قهوه اي تيره متاليک2019-07-11 09:11:11
تيبا 29132487NAS821100K1227480نوکمدادي متاليک2019-07-11 09:13:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133036NAS411100K1144711سفيد2019-07-11 10:27:46
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134084NAS411100K1131555سفيد2019-07-11 10:55:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134103NAS411100K1131249سفيد2019-07-11 10:55:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134111NAS411100K1131659سفيد2019-07-11 10:55:21
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134179NAS411100K1131733سفيد2019-07-11 10:55:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134183NAS411100K1131474سفيد2019-07-11 10:55:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134192NAS411100K1132842سفيد2019-07-11 10:56:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134201NAS411100K1132921سفيد2019-07-11 10:56:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134217NAS411100K1132734سفيد2019-07-11 10:56:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134219NAS411100K1140522سفيد2019-07-11 10:56:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134234NAS411100K1132823سفيد2019-07-11 10:56:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134267NAS411100K1131667سفيد2019-07-11 10:56:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134299NAS411100K1142197سفيد2019-07-11 10:57:06
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134314NAS411100K1142211سفيد2019-07-11 10:57:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134330NAS411100K3493341سفيد2019-07-11 10:57:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134352NAS411100K1142446سفيد2019-07-11 10:57:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134389NAS411100K1142350سفيد2019-07-11 10:57:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134397NAS411100K1142249سفيد2019-07-11 10:58:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134420NAS411100K1142575سفيد2019-07-11 10:58:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134433NAS411100K1142487سفيد2019-07-11 10:58:21
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134500NAS411100K1142710سفيد2019-07-11 10:59:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134503NAS411100K1142882سفيد2019-07-11 10:59:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134507NAS411100K1142233سفيد2019-07-11 10:59:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134508NAS411100K1143009سفيد2019-07-11 10:59:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134529NAS411100K1143085سفيد2019-07-11 10:59:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134536NAS411100K1142042سفيد2019-07-11 10:59:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134606NAS411100K1142987سفيد2019-07-11 11:00:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134616NAS411100K1142911سفيد2019-07-11 11:00:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134618NAS411100K1143126سفيد2019-07-11 11:00:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134661NAS411100K1143147سفيد2019-07-11 11:00:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134688NAS411100K1142804سفيد2019-07-11 11:00:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134703NAS411100K1143042سفيد2019-07-11 11:01:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134711NAS411100K1142815سفيد2019-07-11 11:01:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134753NAS411100K1143114سفيد2019-07-11 11:01:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134781NAS411100K1143025سفيد2019-07-11 11:01:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134831NAS411100K1143129سفيد2019-07-11 11:02:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134843NAS411100K1143170سفيد2019-07-11 11:02:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134887NAS411100K1143263سفيد2019-07-11 11:02:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134913NAS411100K1143285سفيد2019-07-11 11:03:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134923NAS411100K1143400سفيد2019-07-11 11:03:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134933NAS411100K1143408سفيد2019-07-11 11:03:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134984NAS411100K1143413سفيد2019-07-11 11:03:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134985NAS411100K1143391سفيد2019-07-11 11:03:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135007NAS411100K1141956سفيد2019-07-11 11:04:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135029NAS411100K1143105سفيد2019-07-11 11:04:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135039NAS411100K1143163سفيد2019-07-11 11:04:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135042NAS411100K1142704سفيد2019-07-11 11:04:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135049NAS411100K3493209سفيد2019-07-11 11:04:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135138NAS411100K3513866سفيد2019-07-11 11:05:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135152NAS411100K3514624سفيد2019-07-11 11:05:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135161NAS411100K3515109سفيد2019-07-11 11:05:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135162NAS411100K3514336سفيد2019-07-11 11:05:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135175NAS411100K3513373سفيد2019-07-11 11:05:46
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135189NAS411100K3514011سفيد2019-07-11 11:05:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135204NAS411100K3514973سفيد2019-07-11 11:06:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135229NAS411100K3513761سفيد2019-07-11 11:06:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135241NAS411100K3513549سفيد2019-07-11 11:06:23
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135271NAS411100K3513893سفيد2019-07-11 11:06:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135289NAS411100K3514644سفيد2019-07-11 11:06:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135301NAS411100K3513072سفيد2019-07-11 11:06:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135306NAS411100K3503846سفيد2019-07-11 11:06:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135330NAS411100K3514355سفيد2019-07-11 11:07:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135343NAS411100K3514390سفيد2019-07-11 11:07:23
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135345NAS411100K3513147سفيد2019-07-11 11:07:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135362NAS411100K3513696سفيد2019-07-11 11:07:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135364NAS411100K3514442سفيد2019-07-11 11:07:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135403NAS411100K3514503سفيد2019-07-11 11:07:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135408NAS411100K3497305سفيد2019-07-11 11:07:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135421NAS411100K3523704سفيد2019-07-11 11:08:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135442NAS411100K3528850سفيد2019-07-11 11:08:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135445NAS411100K3529436سفيد2019-07-11 11:08:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135459NAS411100K3497348سفيد2019-07-11 11:08:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135467NAS411100K3529298سفيد2019-07-11 11:08:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135476NAS411100K3529357سفيد2019-07-11 11:08:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135513NAS411100K3529636سفيد2019-07-11 11:08:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135518NAS411100K3529715سفيد2019-07-11 11:08:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135520NAS411100K3529616سفيد2019-07-11 11:08:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135533NAS411100K3529862سفيد2019-07-11 11:09:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135538NAS411100K3529873سفيد2019-07-11 11:09:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135548NAS411100K3499266سفيد2019-07-11 11:09:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135551NAS411100K3501263سفيد2019-07-11 11:09:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135616NAS411100K3507967سفيد2019-07-11 11:09:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135625NAS411100K3527589سفيد2019-07-11 11:09:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135642NAS411100K3528223سفيد2019-07-11 11:10:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135655NAS411100K3529671سفيد2019-07-11 11:10:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135667NAS411100K3529834سفيد2019-07-11 11:10:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135670NAS411100K3529858سفيد2019-07-11 11:10:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135671NAS411100K3529880سفيد2019-07-11 11:10:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136240NAS411100K3508526نوکمدادي متاليک2019-07-11 11:16:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136916NAS411100K1139582سفيد2019-07-11 11:22:32
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49141765NAS411100K1132868سفيد2019-07-11 12:07:41
تيبا 29145753NAS821100K1215763سفيد2019-07-11 12:29:49
تيبا 29145770NAS821100K1215833سفيد2019-07-11 12:30:01
تيبا 29145784NAS821100K1216167سفيد2019-07-11 12:30:07
تيبا 29145787NAS821100K1216172سفيد2019-07-11 12:30:08
تيبا 29145932NAS821100K1215089سفيد2019-07-11 12:30:46
تيبا 29146392NAS821100K1215716سفيد2019-07-11 12:33:52
تيبا 29146527NAS821100K1216608سفيد2019-07-11 12:34:13
چانگان CS 35 اتوماتيك9147595NAS921200K5721139مشکي متاليک2019-07-11 12:35:52
چانگان CS 35 اتوماتيك9147997NAS921200K5721256مشکي متاليک2019-07-11 12:36:01
تيبا 29148726NAS821100K1216618سفيد2019-07-11 12:36:25
تيبا 29148742NAS821100K1216629سفيد2019-07-11 12:36:32
تيبا 29148751NAS821100K1216655سفيد2019-07-11 12:36:40
تيبا 29148790NAS821100K1216676سفيد2019-07-11 12:37:01
تيبا 29148963NAS821100K1216739سفيد2019-07-11 12:37:48
تيبا 29149141NAS821100K1215838سفيد2019-07-11 12:39:04
تيبا 29149397NAS821100K1216945سفيد2019-07-11 12:40:42
تيبا 29149503NAS821100K1216973سفيد2019-07-11 12:40:45
تيبا 29149903NAS821100K1216975سفيد2019-07-11 12:42:52
تيبا 29150004NAS821100K1216989سفيد2019-07-11 12:43:49
تيبا 29150045NAS821100K1214745سفيد2019-07-11 12:44:12
تيبا 29150049NAS821100K1216776سفيد2019-07-11 12:44:13
تيبا 29150080NAS821100K1216795سفيد2019-07-11 12:44:33
تيبا 29150162NAS821100K1216797سفيد2019-07-11 12:45:28
تيبا 29150194NAS821100K1216899سفيد2019-07-11 12:45:46
تيبا 29150231NAS821100K1216929سفيد2019-07-11 12:46:10
تيبا 29150235NAS821100K1216967سفيد2019-07-11 12:46:11
تيبا 29150270NAS821100K1217073سفيد2019-07-11 12:46:31
تيبا 29150308NAS821100K1217085سفيد2019-07-11 12:46:58
تيبا 29150323NAS821100K1217118سفيد2019-07-11 12:47:10
تيبا 29150345NAS821100K1217135سفيد2019-07-11 12:47:19
تيبا 29150355NAS821100K1217245سفيد2019-07-11 12:47:30
تيبا 29150358NAS821100K1217246سفيد2019-07-11 12:47:31
تيبا 29150384NAS821100K1217273سفيد2019-07-11 12:47:47
تيبا 29150536NAS821100K1217342سفيد2019-07-11 12:48:13
تيبا 29150580NAS821100K1215872سفيد2019-07-11 12:48:37
تيبا 29150581NAS821100K1216732سفيد2019-07-11 12:48:38
تيبا 29150585NAS821100K1216832سفيد2019-07-11 12:48:39
تيبا 29150747NAS821100K1216715سفيد2019-07-11 12:49:09
تيبا 29150753NAS821100K1217123اطلسي متاليک2019-07-11 12:49:13
تيبا 29150754NAS821100K1217205سفيد2019-07-11 12:49:13
تيبا 29150759NAS821100K1217769سفيد2019-07-11 12:49:15
تيبا 29150762NAS821100K1217903سفيد2019-07-11 12:49:16
تيبا 29150773NAS821100K1216458سفيد2019-07-11 12:49:20
تيبا 29150795NAS821100K1204186سفيد2019-07-11 12:49:35
تيبا 29151371NAS821100K1226611سفيد2019-07-11 12:50:22
تيبا 29151372NAS821100K1226951سفيد2019-07-11 12:50:23
تيبا 29151374NAS821100K1226949سفيد2019-07-11 12:50:24
تيبا 29151548NAS821100K1226312مشکي متاليک2019-07-11 12:51:00
تيبا 29151705NAS821100K1227482نوکمدادي متاليک2019-07-11 12:51:27
سايپا 111 SE موتور M13 يورو49155091NAS431100K1065295سفيد2019-07-11 13:04:09
تيبا 29163159NAS821100K1227438نوکمدادي متاليک2019-07-11 13:38:22
تيبا 29171973NAS821100K1227084نوکمدادي متاليک2019-07-11 14:32:59
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9404694NAS821100K1226097نوکمدادي متاليک2019-07-11 08:09:08
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9404695NAS821100K1227434نوکمدادي متاليک2019-07-11 08:09:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49428086NAS411100K3504443سفيد2019-07-11 08:30:25
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9430549NAS841100K1009715سفيد2019-07-11 08:33:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49439513NAS411100K3526575سفيد2019-07-11 08:46:56
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9442175NAS841100K1014872نوکمدادي متاليک2019-07-11 08:52:57
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443301NAS841100K1006649سفيد2019-07-11 08:57:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49445346NAS411100K3529426سفيد2019-07-11 09:07:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49447291NAS411100K3529623سفيد2019-07-11 09:17:27
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9448387NAS841100K1013569سفيد2019-07-11 09:23:52
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9448698NAS841100K1013537نوکمدادي متاليک2019-07-11 09:24:54
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451942NAS831100K5818191سفيد2019-07-11 09:38:43
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451944NAS831100K5815353سفيد2019-07-11 09:38:44
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451945NAS831100K5817031سفيد2019-07-11 09:38:45
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451946NAS831100K5817477سفيد2019-07-11 09:38:45
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451950NAS831100K5832870سفيد2019-07-11 09:38:49
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451951NAS831100K5809600سفيد2019-07-11 09:38:49
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451953NAS831100K5816869سفيد2019-07-11 09:38:50
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451954NAS831100K5831759سفيد2019-07-11 09:38:50
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451955NAS831100K5817720سفيد2019-07-11 09:38:55
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451958NAS831100K5809772سفيد2019-07-11 09:38:59
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451959NAS831100K5817757سفيد2019-07-11 09:39:00
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451961NAS831100K5832860سفيد2019-07-11 09:39:00
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451962NAS831100K5818930سفيد2019-07-11 09:39:01
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451963NAS831100K5818102سفيد2019-07-11 09:39:01
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451965NAS831100K5832511سفيد2019-07-11 09:39:08
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9456326NAS841100K1013641سفيد2019-07-11 09:55:08
تيبا SX موتور M15 يورو49465760NAS811100K5841964سفيد2019-07-11 10:28:15
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9472380NAS841100K1013929مشکي متاليک2019-07-11 11:13:09
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9481891NAS821100K1216669سفيد2019-07-11 11:38:25
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9481892NAS821100K1216693سفيد2019-07-11 11:38:26
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9482148NAS841100K1014447سفيد2019-07-11 11:39:13
تيبا SX موتور M15 يورو49483703NAS811100K5841658سفيد2019-07-11 11:44:26
تيبا SX موتور M15 يورو49483710NAS811100K5848640سفيد2019-07-11 11:44:28
تيبا SX موتور M15 يورو49483711NAS811100K5845788سفيد2019-07-11 11:44:28
تيبا SX موتور M15 يورو49483713NAS811100K5842452سفيد2019-07-11 11:44:29
تيبا SX موتور M15 يورو49483716NAS811100K5842362سفيد2019-07-11 11:44:29
تيبا SX موتور M15 يورو49483726NAS811100K5842346سفيد2019-07-11 11:44:32
تيبا SX موتور M15 يورو49483728NAS811100K5848648سفيد2019-07-11 11:44:32
تيبا SX موتور M15 يورو49483732NAS811100K5841907سفيد2019-07-11 11:44:33
تيبا SX موتور M15 يورو49483733NAS811100K5842281سفيد2019-07-11 11:44:33
تيبا SX موتور M15 يورو49483734NAS811100K5844815سفيد2019-07-11 11:44:34
تيبا SX موتور M15 يورو49483740NAS811100K5844685سفيد2019-07-11 11:44:43
تيبا SX موتور M15 يورو49483741NAS811100K5844697سفيد2019-07-11 11:44:43
تيبا SX موتور M15 يورو49483744NAS811100K5844402سفيد2019-07-11 11:44:44
تيبا SX موتور M15 يورو49483749NAS811100K5846061سفيد2019-07-11 11:44:44
تيبا SX موتور M15 يورو49483781NAS811100K5848244سفيد2019-07-11 11:44:51
تيبا SX موتور M15 يورو49483784NAS811100K5848621سفيد2019-07-11 11:44:52
تيبا SX موتور M15 يورو49483788NAS811100K5845798سفيد2019-07-11 11:44:52
تيبا SX موتور M15 يورو49483922NAS811100K5848643سفيد2019-07-11 11:45:05
تيبا SX موتور M15 يورو49483925NAS811100K5848646سفيد2019-07-11 11:45:06
تيبا SX موتور M15 يورو49483927NAS811100K5848660سفيد2019-07-11 11:45:07
تيبا SX موتور M15 يورو49483930NAS811100K5848644سفيد2019-07-11 11:45:08
تيبا SX موتور M15 يورو49483932NAS811100K5848619سفيد2019-07-11 11:45:08
تيبا SX موتور M15 يورو49483937NAS811100K5848613سفيد2019-07-11 11:45:10
تيبا SX موتور M15 يورو49483941NAS811100K5848612سفيد2019-07-11 11:45:11
تيبا SX موتور M15 يورو49483960NAS811100K5848589سفيد2019-07-11 11:45:16
تيبا SX موتور M15 يورو49483969NAS811100K5848586سفيد2019-07-11 11:45:18
تيبا SX موتور M15 يورو49483971NAS811100K5848577سفيد2019-07-11 11:45:21
تيبا SX موتور M15 يورو49483987NAS811100K5848574سفيد2019-07-11 11:45:39
تيبا SX موتور M15 يورو49483989NAS811100K5848482سفيد2019-07-11 11:45:40
تيبا SX موتور M15 يورو49484290NAS811100K5842096سفيد2019-07-11 11:46:50
تيبا SX موتور M15 يورو49484294NAS811100K5842764سفيد2019-07-11 11:46:52
تيبا SX موتور M15 يورو49484300NAS811100K5844556سفيد2019-07-11 11:46:53
تيبا SX موتور M15 يورو49484302NAS811100K5844600سفيد2019-07-11 11:46:54
تيبا SX موتور M15 يورو49484307NAS811100K5844097سفيد2019-07-11 11:47:04
تيبا SX موتور M15 يورو49484309NAS811100K5844603سفيد2019-07-11 11:47:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49487538NAS411100K1145136آبي تيره متاليک2019-07-11 12:01:57
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505732NAS841100K1015317سفيد2019-07-11 13:25:44
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505773NAS841100K1015391سفيد2019-07-11 13:26:15
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505776NAS841100K1015667سفيد2019-07-11 13:26:16
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9506301NAS841100K1014875سفيد2019-07-11 13:28:02
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9506331NAS841100K1015604سفيد2019-07-11 13:28:16
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9506358NAS841100K1015617سفيد2019-07-11 13:28:31
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9506561NAS841100K1015831سفيد2019-07-11 13:29:42
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9506999NAS831100K5809021سفيد2019-07-11 13:32:04
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9508351NAS831100K5816177سفيد2019-07-11 13:38:23
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9508359NAS831100K5819435سفيد2019-07-11 13:38:25
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9510219NAS831100K5809634سفيد2019-07-11 13:48:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517469NAS411100K3528806سفيد2019-07-11 14:29:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517470NAS411100K3529598سفيد2019-07-11 14:29:00
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9538234NAS831100K5817040سفيد2019-07-11 16:20:02
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9538438NAS831100K5831956سفيد2019-07-11 16:21:05
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9550440NAS421100K1251039سفيد2019-07-11 22:31:24
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9550480NAS421100K1251019سفيد2019-07-11 22:31:39
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9552791NAS421100K1248780سفيد2019-07-11 22:47:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49559042NAS411100K3529853سفيد2019-07-11 23:20:42
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9560872NAS821100K1217517آبي روشن متاليک2019-07-11 23:32:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49561824NAS411100K3497294سفيد2019-07-11 23:37:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49561825NAS411100K3501077سفيد2019-07-11 23:37:29