برگشت به صفحه اصلی

فاکتورهای مرتبط با سایپا
جهت مشاهده ۱۰۰ فاکتور قبل خود و همچنین خودروهای فاکتور نشده قبل خود و همچنین وضعیت خودروی خود، شماره پذیرش خود را وارد کنید:


گزارش روز سه شنبه 25 تیر 1398 (بروز رسانی هر چند ساعت انجام خواهد شد)

تعداد فاکتورهای امروز تا این لحظه بر اساس نوع خودرو :

تيبا دوگانه سوز SX يورو4 : 1 عدد

وانت نيسان انژكتوري NE6F با لاستيك راديال و رينگ يك تكه : 1 عدد

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 2 عدد

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده : 4 عدد

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 : 4 عدد

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 5 عدد

وانت نيسان تك سوز NE6 : 5 عدد

وانت نيسان دوگانه سوز NE6 : 10 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 16 عدد

تيبا 2 : 21 عدد

ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي : 58 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 62 عدد

كوييك يورو4 با گيربکس معمولي : 77 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 142 عدد

تعداد فاکتورهای تا این لحظه : 408

تعداد فاکتورهای 24 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 23 تیر 98 : تعداد 1325 خودرو (کمتر از سه هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 22 تیر 98 : تعداد 304 خودرو (کمتر از هفتصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 20 تیر 98 : تعداد 254 خودرو (کمتر از ششصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 19 تیر 98 : تعداد 408 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 18 تیر 98 : تعداد 530 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 16 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 15 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 14 تیر 98 : تعداد 223 خودرو (کمتر از پانصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 13 تیر 98 : تعداد 429 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 12 تیر 98 : تعداد 528 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 10 و11 تیر 98 : تعداد 591 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

لیست شماره پذیرشها و شاسی های خودروهایی که فاکتور شدند در امروز :

نوع خودروشماره پذیرششاسیرنگتاریخ فاکتور
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49100953NAS411100K3529471سفيد2019-07-10 06:49:11
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49101160NAS421100K1251041سفيد2019-07-10 06:49:22
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49101917NAS421100K1251014سفيد2019-07-10 06:50:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114262NAS411100K3529350نقره اي متاليک2019-07-10 07:13:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114600NAS411100K3526660سفيد2019-07-10 07:13:39
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49114650NAS421100K1251006سفيد2019-07-10 07:13:45
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49114878NAS421100K1251010سفيد2019-07-10 07:14:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115217NAS411100K3528942سفيد2019-07-10 07:15:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115842NAS411100K3529358سفيد2019-07-10 07:16:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115864NAS411100K3529376سفيد2019-07-10 07:16:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116077NAS411100K3497074سفيد2019-07-10 07:17:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116431NAS411100K3529377سفيد2019-07-10 07:18:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116466NAS411100K3529400سفيد2019-07-10 07:18:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116469NAS411100K3529411سفيد2019-07-10 07:18:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116476NAS411100K3529423سفيد2019-07-10 07:18:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117008NAS411100K3529600سفيد2019-07-10 07:18:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117016NAS411100K3529627سفيد2019-07-10 07:18:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117048NAS411100K3529664سفيد2019-07-10 07:19:03
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117067NAS411100K3527607سفيد2019-07-10 07:19:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117856NAS411100K3528059سفيد2019-07-10 07:19:49
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117871NAS411100K3529725سفيد2019-07-10 07:19:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117884NAS411100K3529855سفيد2019-07-10 07:20:03
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118008NAS411100K3530127سفيد2019-07-10 07:21:49
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118051NAS411100K3530139سفيد2019-07-10 07:22:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118057NAS411100K3497373سفيد2019-07-10 07:22:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118087NAS411100K3501692سفيد2019-07-10 07:22:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118262NAS411100K3524760سفيد2019-07-10 07:22:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118417NAS411100K3526562سفيد2019-07-10 07:22:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118418NAS411100K3526738سفيد2019-07-10 07:22:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118613NAS411100K3529399سفيد2019-07-10 07:23:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118621NAS411100K3529403سفيد2019-07-10 07:23:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118673NAS411100K3529431سفيد2019-07-10 07:23:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118685NAS411100K3497301سفيد2019-07-10 07:23:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121991NAS411100K3528492سفيد2019-07-10 07:30:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122128NAS411100K3528493سفيد2019-07-10 07:31:16
تيبا 29125915NAS821100K1226308مشکي متاليک2019-07-10 07:38:34
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك9129243NAS321200K4922792سفيد2019-07-10 07:44:12
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك9129280NAS321200K4922780سفيد2019-07-10 07:44:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49130998NAS411100K1132874سفيد2019-07-10 07:52:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133403NAS411100K3507310سفيد2019-07-10 11:05:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133409NAS411100K3512924سفيد2019-07-10 11:05:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133426NAS411100K3513658سفيد2019-07-10 11:06:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133443NAS411100K3513708سفيد2019-07-10 11:06:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133449NAS411100K3514140سفيد2019-07-10 11:06:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133467NAS411100K3514377سفيد2019-07-10 11:06:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133516NAS411100K3514411سفيد2019-07-10 11:07:06
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133517NAS411100K3514653سفيد2019-07-10 11:07:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133534NAS411100K3514672سفيد2019-07-10 11:07:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133570NAS411100K3514896سفيد2019-07-10 11:07:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133579NAS411100K3514927سفيد2019-07-10 11:07:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133582NAS411100K3515429سفيد2019-07-10 11:07:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133592NAS411100K3505145سفيد2019-07-10 11:08:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133719NAS411100K3514031سفيد2019-07-10 11:08:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133747NAS411100K3513181سفيد2019-07-10 11:08:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133842NAS411100K3527467سفيد2019-07-10 11:10:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133844NAS411100K3527508سفيد2019-07-10 11:10:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133846NAS411100K3527150سفيد2019-07-10 11:10:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133848NAS411100K3526542سفيد2019-07-10 11:10:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133851NAS411100K3525420سفيد2019-07-10 11:10:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133856NAS411100K3515117سفيد2019-07-10 11:10:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133882NAS411100K3525454سفيد2019-07-10 11:10:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133910NAS411100K3503428سفيد2019-07-10 11:10:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133914NAS411100K3527466سفيد2019-07-10 11:11:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133920NAS411100K3514786سفيد2019-07-10 11:11:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133925NAS411100K3517683سفيد2019-07-10 11:11:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133926NAS411100K3491721سفيد2019-07-10 11:11:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133963NAS411100K3502235سفيد2019-07-10 11:11:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133996NAS411100K3491258سفيد2019-07-10 11:12:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134014NAS411100K3513872سفيد2019-07-10 11:12:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134021NAS411100K1144638سفيد2019-07-10 11:12:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134022NAS411100K1144653سفيد2019-07-10 11:12:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134023NAS411100K1144727سفيد2019-07-10 11:12:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134039NAS411100K1141690سفيد2019-07-10 11:12:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135815NAS411100K1138272سفيد2019-07-10 11:36:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137792NAS411100K1138488نقره اي متاليک2019-07-10 11:56:35
تيبا 29137827NAS821100K1215941مشکي متاليک2019-07-10 11:56:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49139558NAS411100K1138588سفيد2019-07-10 12:15:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49141418NAS411100K1139528سفيد2019-07-10 12:34:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49142102NAS411100K1139497سفيد2019-07-10 12:39:33
تيبا 29142409NAS821100K1215131سفيد2019-07-10 12:41:45
تيبا 29142420NAS821100K1216360سفيد2019-07-10 12:41:50
تيبا 29142521NAS821100K1216291سفيد2019-07-10 12:42:09
تيبا 29142587NAS821100K1216211سفيد2019-07-10 12:42:59
تيبا 29143139NAS821100K1216570سفيد2019-07-10 12:45:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49143154NAS411100K3528745سفيد2019-07-10 12:45:25
تيبا 29143180NAS821100K1216934سفيد2019-07-10 12:45:43
تيبا 29143191NAS821100K1216811سفيد2019-07-10 12:45:48
تيبا 29143370NAS821100K1216734سفيد2019-07-10 12:46:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49143572NAS411100K1139587سفيد2019-07-10 12:47:24
تيبا 29143790NAS821100K1215564سفيد2019-07-10 12:48:06
تيبا 29143952NAS821100K1216870سفيد2019-07-10 12:48:44
تيبا 29143996NAS821100K1216944سفيد2019-07-10 12:49:17
تيبا 29144111NAS821100K1217094سفيد2019-07-10 12:49:24
تيبا 29144130NAS821100K1217111سفيد2019-07-10 12:49:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49144136NAS411100K1139608سفيد2019-07-10 12:49:44
تيبا 29144555NAS821100K1216841سفيد2019-07-10 12:52:23
تيبا 29144580NAS821100K1217361سفيد2019-07-10 12:52:40
تيبا 29144722NAS821100K1217444سفيد2019-07-10 12:53:15
تيبا 29145330NAS821100K1226161سفيد2019-07-10 12:57:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49149730NAS411100K3529223سفيد2019-07-10 13:12:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49149756NAS411100K3490751سفيد2019-07-10 13:12:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49149764NAS411100K1139690سفيد2019-07-10 13:12:34
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49161510NAS411100K3528761سفيد2019-07-10 13:57:45
تيبا 29164955NAS821100K1220229نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:19:49
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49164971NAS411100K1139601سفيد2019-07-10 14:20:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49165479NAS411100K3529049سفيد2019-07-10 14:22:30
تيبا SX موتور M15 يورو49165744NAS811100K5848639سفيد2019-07-10 14:24:11
تيبا SX موتور M15 يورو49166962NAS811100K5840681سفيد2019-07-10 14:31:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49167140NAS411100K1138011سفيد2019-07-10 14:32:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49168553NAS411100K3529166سفيد2019-07-10 14:40:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49170595NAS411100K1139405سفيد2019-07-10 14:54:10
تيبا 29172949NAS821100K1217780سفيد2019-07-10 15:08:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49174556NAS411100K1139651سفيد2019-07-10 15:18:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49175195NAS411100K1139629سفيد2019-07-10 15:22:21
تيبا SX موتور M15 يورو49180101NAS811100K5841252سفيد2019-07-10 15:53:47
تيبا SX موتور M15 يورو49181141NAS811100K5842249سفيد2019-07-10 16:01:46
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49185589NAS411100K1139490سفيد2019-07-10 16:26:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49189765NAS411100K1132458سفيد2019-07-10 16:51:38
وانت نيسان دوگانه سوز NE69202990NAZPL140BK0517668آبي2019-07-10 17:34:16
وانت نيسان تك سوز NE69203720NAZPL140TK0525836آبي2019-07-10 17:36:11
وانت نيسان دوگانه سوز NE69203984NAZPL140TK0525903آبي2019-07-10 17:36:12
وانت نيسان دوگانه سوز NE69207345NAZPL140BK0522111آبي2019-07-10 17:45:33
وانت نيسان دوگانه سوز NE69207973NAZPL140BK0522623آبي2019-07-10 17:46:08
وانت نيسان تك سوز NE69209199NAZPL140TK0524557آبي2019-07-10 17:46:29
وانت نيسان دوگانه سوز NE69209347NAZPL140TK0524529آبي2019-07-10 17:46:29
وانت نيسان دوگانه سوز NE69209522NAZPL140BK0522992آبي2019-07-10 17:46:50
تيبا SX موتور M15 يورو49210719NAS811100K5848632سفيد2019-07-10 17:50:43
وانت نيسان دوگانه سوز NE69213098NAZPL140TK0524360آبي2019-07-10 17:56:04
وانت نيسان دوگانه سوز NE69234144NAZPL140BK0522109آبي2019-07-10 18:37:04
وانت نيسان دوگانه سوز NE69249097NAZPL140TK0525364آبي2019-07-10 19:03:17
وانت نيسان دوگانه سوز NE69255614NAZPL140TK0525427آبي2019-07-10 19:16:57
تيبا SX موتور M15 يورو49256793NAS811100K5842228سفيد2019-07-10 19:19:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49428115NAS411100K3529327سفيد2019-07-10 12:17:43
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9429341NAS831100K5818063مشکي متاليک2019-07-10 12:18:36
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9440088NAS841100K1013728سفيد2019-07-10 12:33:24
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9440090NAS841100K1013604سفيد2019-07-10 12:33:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49443098NAS411100K1140682سفيد2019-07-10 12:40:44
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443342NAS841100K1013385سفيد2019-07-10 12:41:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49444985NAS411100K1138183سفيد2019-07-10 12:46:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49446320NAS411100K1132900سفيد2019-07-10 12:52:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49446321NAS411100K1132423سفيد2019-07-10 12:52:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49450729NAS411100K1138121سفيد2019-07-10 13:13:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49450789NAS411100K1138055سفيد2019-07-10 13:14:15
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9450932NAS841100K1013665سفيد2019-07-10 13:14:40
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451101NAS841100K1014815مشکي متاليک2019-07-10 13:15:12
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451490NAS831100K5832823سفيد2019-07-10 13:16:02
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451497NAS831100K5832864سفيد2019-07-10 13:16:03
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451502NAS831100K5832865سفيد2019-07-10 13:16:06
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451508NAS831100K5832896سفيد2019-07-10 13:16:07
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451511NAS831100K5832902سفيد2019-07-10 13:16:07
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451513NAS831100K5832914سفيد2019-07-10 13:16:07
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451519NAS831100K5832920سفيد2019-07-10 13:16:08
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451522NAS831100K5832945سفيد2019-07-10 13:16:08
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451523NAS831100K5832964سفيد2019-07-10 13:16:09
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451526NAS831100K5832969سفيد2019-07-10 13:16:15
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451536NAS831100K5881623سفيد2019-07-10 13:16:17
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451561NAS831100K5881667سفيد2019-07-10 13:16:22
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451565NAS831100K5881733سفيد2019-07-10 13:16:23
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451571NAS831100K5881734سفيد2019-07-10 13:16:26
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451572NAS831100K5881789نقره اي متاليک2019-07-10 13:16:26
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451578NAS831100K5881904سفيد2019-07-10 13:16:27
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451579NAS831100K5881931سفيد2019-07-10 13:16:28
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451692NAS831100K5832658سفيد2019-07-10 13:16:32
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451701NAS831100K5832751سفيد2019-07-10 13:16:38
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451703NAS831100K5832821سفيد2019-07-10 13:16:39
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451717NAS831100K5832862سفيد2019-07-10 13:16:42
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451728NAS831100K5832869سفيد2019-07-10 13:16:44
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451729NAS831100K5832894سفيد2019-07-10 13:16:44
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451734NAS831100K5832900سفيد2019-07-10 13:16:46
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451736NAS831100K5832953سفيد2019-07-10 13:16:47
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451747NAS831100K5832966سفيد2019-07-10 13:16:48
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451750NAS831100K5881758سفيد2019-07-10 13:16:49
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451784NAS831100K5881778سفيد2019-07-10 13:17:02
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451894NAS831100K5818268سفيد2019-07-10 13:17:04
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451900NAS831100K5818034سفيد2019-07-10 13:17:05
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451901NAS831100K5818038سفيد2019-07-10 13:17:06
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451903NAS831100K5832899سفيد2019-07-10 13:17:08
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451909NAS831100K5832441سفيد2019-07-10 13:17:10
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451920NAS831100K5817169سفيد2019-07-10 13:17:14
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451922NAS831100K5817956سفيد2019-07-10 13:17:15
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451923NAS831100K5832954سفيد2019-07-10 13:17:16
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451926NAS831100K5818269سفيد2019-07-10 13:17:17
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451928NAS831100K5817027سفيد2019-07-10 13:17:23
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451932NAS831100K5818225سفيد2019-07-10 13:17:25
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451933NAS831100K5813250سفيد2019-07-10 13:17:25
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451934NAS831100K5831226سفيد2019-07-10 13:17:26
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451936NAS831100K5818156سفيد2019-07-10 13:17:26
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451938NAS831100K5818250سفيد2019-07-10 13:17:27
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451939NAS831100K5831670سفيد2019-07-10 13:17:27
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451952NAS841100K1015286سفيد2019-07-10 13:17:33
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451957NAS841100K1015237سفيد2019-07-10 13:17:38
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451967NAS841100K1015472سفيد2019-07-10 13:17:48
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451971NAS841100K1015519سفيد2019-07-10 13:17:51
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451972NAS841100K1015704سفيد2019-07-10 13:17:51
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451978NAS841100K1015723سفيد2019-07-10 13:17:53
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9451987NAS841100K1006592سفيد2019-07-10 13:17:57
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9452108NAS841100K1015754سفيد2019-07-10 13:18:11
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9452114NAS841100K1015771سفيد2019-07-10 13:18:15
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9452121NAS841100K1015797سفيد2019-07-10 13:18:18
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9452125NAS841100K1015803سفيد2019-07-10 13:18:19
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9452137NAS841100K1015849سفيد2019-07-10 13:18:27
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9452146NAS841100K1014466سفيد2019-07-10 13:18:37
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9453132NAS841100K1013847سفيد2019-07-10 13:21:39
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454698NAS841100K1015594سفيد2019-07-10 13:28:08
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454702NAS841100K1014282سفيد2019-07-10 13:28:08
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454719NAS841100K1015854سفيد2019-07-10 13:28:10
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454743NAS841100K1015770سفيد2019-07-10 13:28:11
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454746NAS841100K1015708سفيد2019-07-10 13:28:12
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454765NAS841100K1015672سفيد2019-07-10 13:28:13
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454766NAS841100K1015611سفيد2019-07-10 13:28:13
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454772NAS841100K1015552سفيد2019-07-10 13:28:14
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454789NAS841100K1015581سفيد2019-07-10 13:28:17
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454911NAS841100K1015840سفيد2019-07-10 13:28:19
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454957NAS841100K1015856سفيد2019-07-10 13:28:21
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9454963NAS841100K1015473سفيد2019-07-10 13:28:21
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49455693NAS411100K1138158سفيد2019-07-10 13:30:09
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9456781NAS841100K1007015سفيد2019-07-10 13:34:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49458183NAS411100K1138098سفيد2019-07-10 13:36:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49458341NAS411100K1138593سفيد2019-07-10 13:36:56
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9460166NAS841100K1005969سفيد2019-07-10 13:42:14
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9460357NAS841100K1013850سفيد2019-07-10 13:42:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49460776NAS411100K1137073سفيد2019-07-10 13:44:20
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9461155NAS841100K1013673سفيد2019-07-10 13:45:45
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9461162NAS841100K1015065نوکمدادي متاليک2019-07-10 13:45:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49461169NAS411100K1131627سفيد2019-07-10 13:45:52
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9461185NAS841100K1012767سفيد2019-07-10 13:45:55
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9461525NAS841100K1012691سفيد2019-07-10 13:47:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49463904NAS411100K1132075سفيد2019-07-10 13:56:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49463907NAS411100K1140417سفيد2019-07-10 13:56:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49463911NAS411100K1132880سفيد2019-07-10 13:56:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49465381NAS411100K1132767سفيد2019-07-10 14:01:00
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9465942NAS821100K1215605سفيد2019-07-10 14:02:52
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9465973NAS841100K1013605سفيد2019-07-10 14:03:09
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466127NAS841100K1013027سفيد2019-07-10 14:03:30
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466578NAS841100K1013736سفيد2019-07-10 14:05:33
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466724NAS841100K1013687سفيد2019-07-10 14:05:55
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466905NAS841100K1013729سفيد2019-07-10 14:06:39
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9466947NAS821100K1216411نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:06:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49467116NAS411100K1131843سفيد2019-07-10 14:07:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49467125NAS411100K1132736سفيد2019-07-10 14:07:31
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9467363NAS841100K1015060نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:08:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49467718NAS411100K1138096سفيد2019-07-10 14:09:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49467749NAS411100K1140507سفيد2019-07-10 14:09:37
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9468093NAS831100K5832515نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:11:04
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9468129NAS831100K5832305نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:11:18
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9468134NAS831100K5832513نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:11:19
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9468367NAS831100K5832232نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:12:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49470348NAS411100K1138186سفيد2019-07-10 14:19:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49470496NAS411100K1140536سفيد2019-07-10 14:19:34
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9470535NAS841100K1014554نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:19:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49471350NAS411100K1140819سفيد2019-07-10 14:23:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49471580NAS411100K3486609سفيد2019-07-10 14:24:09
تيبا SX موتور M15 يورو49472776NAS811100K5845140سفيد2019-07-10 14:29:19
تيبا SX موتور M15 يورو49472957NAS811100K5844932سفيد2019-07-10 14:29:58
تيبا SX موتور M15 يورو49472958NAS811100K5848634سفيد2019-07-10 14:29:59
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9473571NAS831100K5815224سفيد2019-07-10 14:31:44
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9473721NAS831100K5818189سفيد2019-07-10 14:31:51
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9473940NAS841100K1013630سفيد2019-07-10 14:32:54
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9473941NAS831100K5818190سفيد2019-07-10 14:32:55
تيبا SX موتور M15 يورو49474338NAS811100K5841195نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:34:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49474975NAS411100K3500762سفيد2019-07-10 14:36:48
تيبا SX موتور M15 يورو49475092NAS811100K5846113سفيد2019-07-10 14:36:59
تيبا SX موتور M15 يورو49475381NAS811100K5841197سفيد2019-07-10 14:38:28
تيبا SX موتور M15 يورو49475383NAS811100K5843905سفيد2019-07-10 14:38:29
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9475906NAS831100K5831765سفيد2019-07-10 14:39:42
تيبا SX موتور M15 يورو49475944NAS811100K5848610سفيد2019-07-10 14:39:58
تيبا SX موتور M15 يورو49476710NAS811100K5845137سفيد2019-07-10 14:42:30
تيبا SX موتور M15 يورو49476749NAS811100K5845092سفيد2019-07-10 14:42:39
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9476770NAS841100K1013791سفيد2019-07-10 14:42:42
تيبا SX موتور M15 يورو49477132NAS811100K5841313سفيد2019-07-10 14:44:11
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9477343NAS841100K1015769نقره اي متاليک2019-07-10 14:44:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49477508NAS411100K3529683سفيد2019-07-10 14:45:27
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9477541NAS841100K1013440سفيد2019-07-10 14:45:35
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9477543NAS841100K1007109سفيد2019-07-10 14:45:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49477986NAS411100K1138126سفيد2019-07-10 14:45:58
تيبا SX موتور M15 يورو49480959NAS811100K5841325نوکمدادي متاليک2019-07-10 14:50:09
تيبا SX موتور M15 يورو49480978NAS811100K5841336مشکي متاليک2019-07-10 14:50:10
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9482157NAS841100K1015018سفيد2019-07-10 14:51:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49482748NAS411100K1138357نقره اي متاليک2019-07-10 14:53:21
تيبا SX موتور M15 يورو49482944NAS811100K5848623سفيد2019-07-10 14:53:51
تيبا SX موتور M15 يورو49483492NAS811100K5844560سفيد2019-07-10 14:55:42
تيبا SX موتور M15 يورو49483493NAS811100K5844593سفيد2019-07-10 14:55:42
تيبا SX موتور M15 يورو49483494NAS811100K5844597سفيد2019-07-10 14:55:43
تيبا SX موتور M15 يورو49483495NAS811100K5844662سفيد2019-07-10 14:55:43
تيبا SX موتور M15 يورو49483496NAS811100K5845437سفيد2019-07-10 14:55:44
تيبا SX موتور M15 يورو49483497NAS811100K5848306سفيد2019-07-10 14:55:44
تيبا SX موتور M15 يورو49483501NAS811100K5848378سفيد2019-07-10 14:55:52
تيبا SX موتور M15 يورو49483502NAS811100K5848493سفيد2019-07-10 14:55:52
تيبا SX موتور M15 يورو49483506NAS811100K5841260سفيد2019-07-10 14:55:54
تيبا SX موتور M15 يورو49483507NAS811100K5841193سفيد2019-07-10 14:55:54
تيبا SX موتور M15 يورو49483511NAS811100K5841175سفيد2019-07-10 14:55:56
تيبا SX موتور M15 يورو49483513NAS811100K5841173سفيد2019-07-10 14:55:56
تيبا SX موتور M15 يورو49483516NAS811100K5841172سفيد2019-07-10 14:55:58
تيبا SX موتور M15 يورو49483521NAS811100K5837236سفيد2019-07-10 14:56:00
تيبا SX موتور M15 يورو49483525NAS811100K5841782سفيد2019-07-10 14:56:01
تيبا SX موتور M15 يورو49483527NAS811100K5842259سفيد2019-07-10 14:56:02
تيبا SX موتور M15 يورو49483528NAS811100K5842951سفيد2019-07-10 14:56:03
تيبا SX موتور M15 يورو49483532NAS811100K5844554سفيد2019-07-10 14:56:04
تيبا SX موتور M15 يورو49483536NAS811100K5844555سفيد2019-07-10 14:56:06
تيبا SX موتور M15 يورو49483538NAS811100K5844562سفيد2019-07-10 14:56:12
تيبا SX موتور M15 يورو49483542NAS811100K5844577سفيد2019-07-10 14:56:14
تيبا SX موتور M15 يورو49483543NAS811100K5844592سفيد2019-07-10 14:56:14
تيبا SX موتور M15 يورو49483545NAS811100K5844596سفيد2019-07-10 14:56:15
تيبا SX موتور M15 يورو49483562NAS811100K5844637سفيد2019-07-10 14:56:20
تيبا SX موتور M15 يورو49483569NAS811100K5845219سفيد2019-07-10 14:56:25
تيبا SX موتور M15 يورو49483577NAS811100K5848327سفيد2019-07-10 14:56:27
تيبا SX موتور M15 يورو49483579NAS811100K5848475سفيد2019-07-10 14:56:28
تيبا SX موتور M15 يورو49483584NAS811100K5848594سفيد2019-07-10 14:56:30
تيبا SX موتور M15 يورو49483588NAS811100K5841256سفيد2019-07-10 14:56:37
تيبا دوگانه سوز SX يورو49483766NAS811100K5844226سفيد2019-07-10 14:57:04
تيبا SX موتور M15 يورو49484707NAS811100K5848659سفيد2019-07-10 15:00:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49484767NAS411100K1137112سفيد2019-07-10 15:00:34
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49484775NAS411100K1141060سفيد2019-07-10 15:00:35
تيبا SX موتور M15 يورو49484952NAS811100K5848657سفيد2019-07-10 15:01:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49488714NAS411100K1145131آبي تيره متاليک2019-07-10 15:18:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49493326NAS411100K1136822قهوه اي تيره متاليک2019-07-10 15:43:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49497105NAS411100K1138482نقره اي متاليک2019-07-10 16:01:40
تيبا SX موتور M15 يورو49503978NAS811100K5837242سفيد2019-07-10 16:24:33
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9504908NAS841100K1015577سفيد2019-07-10 16:28:36
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9504941NAS841100K1015311سفيد2019-07-10 16:28:57
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9504944NAS831100K5815840سفيد2019-07-10 16:28:58
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9504957NAS841100K1015462سفيد2019-07-10 16:29:04
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505160NAS841100K1015845سفيد2019-07-10 16:30:06
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505164NAS841100K1015857سفيد2019-07-10 16:30:07
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505169NAS841100K1015826سفيد2019-07-10 16:30:10
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505172NAS841100K1015293سفيد2019-07-10 16:30:11
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505182NAS841100K1015288سفيد2019-07-10 16:30:20
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505307NAS841100K1015788سفيد2019-07-10 16:30:33
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505308NAS841100K1015790سفيد2019-07-10 16:30:33
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505395NAS841100K1015793سفيد2019-07-10 16:31:28
تيبا SX موتور M15 يورو49505551NAS811100K5841310سفيد2019-07-10 16:31:58
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505570NAS841100K1015808سفيد2019-07-10 16:32:13
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505700NAS841100K1015920سفيد2019-07-10 16:32:33
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9505709NAS841100K1015921سفيد2019-07-10 16:32:38
تيبا SX موتور M15 يورو49506744NAS811100K5842000سفيد2019-07-10 16:37:36
تيبا SX موتور M15 يورو49507320NAS811100K5841977سفيد2019-07-10 16:40:25
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9507945NAS841100K1015095سفيد2019-07-10 16:43:13
تيبا SX موتور M15 يورو49508794NAS811100K5841285سفيد2019-07-10 16:46:55
تيبا SX موتور M15 يورو49508803NAS811100K5848517سفيد2019-07-10 16:46:59
تيبا SX موتور M15 يورو49508809NAS811100K5845139سفيد2019-07-10 16:47:01
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9508991NAS841100K1013790سفيد2019-07-10 16:47:28
تيبا SX موتور M15 يورو49510488NAS811100K5844549سفيد2019-07-10 16:57:07
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9510823NAS841100K1013553سفيد2019-07-10 16:58:32
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49512418NAS411100K1139543سفيد2019-07-10 17:07:46
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9512853NAS831100K5818200سفيد2019-07-10 17:10:15
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9515439NAS831100K5818053سفيد2019-07-10 17:25:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49516050NAS411100K1139657سفيد2019-07-10 17:28:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517456NAS411100K1139335سفيد2019-07-10 17:35:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517457NAS411100K1139936سفيد2019-07-10 17:35:34
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517458NAS411100K1137542سفيد2019-07-10 17:35:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517459NAS411100K1132236سفيد2019-07-10 17:35:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517460NAS411100K1132242سفيد2019-07-10 17:35:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517461NAS411100K1131658سفيد2019-07-10 17:35:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517462NAS411100K1131842سفيد2019-07-10 17:35:42
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517463NAS411100K1140484سفيد2019-07-10 17:35:42
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517464NAS411100K1140721سفيد2019-07-10 17:35:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517465NAS411100K1142642سفيد2019-07-10 17:35:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517466NAS411100K1142752سفيد2019-07-10 17:35:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517467NAS411100K1143259سفيد2019-07-10 17:35:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49517468NAS411100K1143405سفيد2019-07-10 17:35:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49523825NAS411100K1139667سفيد2019-07-10 18:11:50
تيبا SX موتور M15 يورو49523876NAS811100K5842134سفيد2019-07-10 18:12:18
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9525608NAS841100K1009349سفيد2019-07-10 18:19:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49525619NAS411100K1136825قهوه اي تيره متاليک2019-07-10 18:19:42
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9529645NAS831100K5818162سفيد2019-07-10 18:36:26
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9530597NAS841100K1014907سفيد2019-07-10 18:41:21
تيبا SX موتور M15 يورو49530836NAS811100K5843800سفيد2019-07-10 18:42:45
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9530852NAS841100K1008456سفيد2019-07-10 18:42:53
سايپا 151SE موتورM13 يورو49531879NAS451100K4993881سفيد2019-07-10 18:48:55
سايپا 151SE موتورM13 يورو49532825NAS451100K4993731سفيد2019-07-10 18:54:03
سايپا 151SE موتورM13 يورو49532983NAS451100K4994037سفيد2019-07-10 18:54:41
سايپا 151SE موتورM13 يورو49532992NAS451100K4991056سفيد2019-07-10 18:54:46
سايپا 151SE موتورM13 يورو49532995NAS451100K4991092سفيد2019-07-10 18:54:48
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9533079NAS841100K1015322سفيد2019-07-10 18:55:47
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9533870NAS841100K1015719سفيد2019-07-10 19:00:28
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9534198NAS831100K5817997سفيد2019-07-10 19:01:54
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9535441NAS841100K1014862سفيد2019-07-10 19:08:44
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9537219NAS841100K1013637سفيد2019-07-10 19:17:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49537611NAS411100K3487587سفيد2019-07-10 19:19:46
تيبا SX موتور M15 يورو49537653NAS811100K5848518سفيد2019-07-10 19:20:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49538002NAS411100K1138890سفيد2019-07-10 19:22:13
وانت نيسان انژكتوري NE6F با لاستيك راديال و رينگ يك تكه9539617NAZPL140TK0525453آبي2019-07-10 19:31:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49546383NAS411100K1140391سفيد2019-07-10 20:13:03
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9546399NAS421100K1248231سفيد2019-07-10 20:13:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49546474NAS411100K1132977سفيد2019-07-10 20:14:06
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9546587NAS821100K1209672سفيد2019-07-10 20:14:13
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9546871NAS421100K1248681سفيد2019-07-10 20:18:16
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9547645NAS821100K1210323سفيد2019-07-10 20:22:22
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9547661NAS821100K1210198سفيد2019-07-10 20:22:35
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9548224NAS421100K1248176سفيد2019-07-10 20:25:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49548239NAS411100K1132865سفيد2019-07-10 20:26:08
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9548460NAS821100K1211438سفيد2019-07-10 20:27:28
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9548467NAS821100K1211758سفيد2019-07-10 20:27:31
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 هشداردهنده9549185NAS421100K1248768سفيد2019-07-10 20:31:11
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9549213NAS821100K1215568سفيد2019-07-10 20:31:27
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9550414NAS841100K1015618سفيد2019-07-10 20:37:55
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9550435NAS821100K1215728سفيد2019-07-10 20:38:01
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9550482NAS821100K1215590سفيد2019-07-10 20:38:25
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9552881NAS821100K1215379سفيد2019-07-10 20:54:05
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9554044NAS821100K1227089سفيد2019-07-10 21:00:30
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9554050NAS841100K1015801سفيد2019-07-10 21:00:33
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9554186NAS821100K1227090سفيد2019-07-10 21:00:54
وانت نيسان تك سوز NE69556605NAZPL140TK0525293آبي2019-07-10 21:14:07
وانت نيسان تك سوز NE69557603NAZPL140TK0525483آبي2019-07-10 21:20:00
وانت نيسان تك سوز NE69557619NAZPL140TK0525441آبي2019-07-10 21:20:14
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9560674NAS821100K1215947سفيد2019-07-10 21:39:54
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9560877NAS821100K1204198سفيد2019-07-10 21:41:02
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9560878NAS821100K1214747سفيد2019-07-10 21:41:03