برگشت به صفحه اصلی

فاکتورهای مرتبط با سایپا
جهت مشاهده ۱۰۰ فاکتور قبل خود و همچنین خودروهای فاکتور نشده قبل خود و همچنین وضعیت خودروی خود، شماره پذیرش خود را وارد کنید:


گزارش روز سه شنبه 25 تیر 1398 (بروز رسانی هر چند ساعت انجام خواهد شد)

تعداد فاکتورهای امروز تا این لحظه بر اساس نوع خودرو :

سايپا 151SE موتورM13 يورو4 : 3 عدد

محصول قابل عرضه 2 : 4 عدد

ساينا EX : 5 عدد

تيبا 2 : 5 عدد

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 : 5 عدد

وانت نيسان دوگانه سوز NE6 : 9 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 19 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 23 عدد

كوييك يورو4 با گيربکس معمولي : 32 عدد

ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي : 37 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 227 عدد

تعداد فاکتورهای تا این لحظه : 369

تعداد فاکتورهای 24 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 23 تیر 98 : تعداد 1325 خودرو (کمتر از سه هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 22 تیر 98 : تعداد 304 خودرو (کمتر از هفتصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 20 تیر 98 : تعداد 254 خودرو (کمتر از ششصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 19 تیر 98 : تعداد 408 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 18 تیر 98 : تعداد 530 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 16 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 15 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 14 تیر 98 : تعداد 223 خودرو (کمتر از پانصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 13 تیر 98 : تعداد 429 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 12 تیر 98 : تعداد 528 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 10 و11 تیر 98 : تعداد 591 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

لیست شماره پذیرشها و شاسی های خودروهایی که فاکتور شدند در امروز :

نوع خودروشماره پذیرششاسیرنگتاریخ فاکتور
ساينا EX9110399NAS831100K5817934سفيد2019-07-08 11:14:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112450NAS411100K3513341سفيد2019-07-08 05:19:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114868NAS411100K3519164سفيد2019-07-08 05:21:58
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115881NAS411100K3513102سفيد2019-07-08 05:23:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116061NAS411100K3514007سفيد2019-07-08 05:23:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116479NAS411100K3514977سفيد2019-07-08 05:24:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49116494NAS411100K3514787سفيد2019-07-08 05:24:34
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117004NAS411100K3510975سفيد2019-07-08 05:24:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117056NAS411100K3503985سفيد2019-07-08 05:25:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117062NAS411100K3503872سفيد2019-07-08 05:25:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117095NAS411100K3503418سفيد2019-07-08 05:25:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117807NAS411100K3515000سفيد2019-07-08 05:25:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117810NAS411100K3515160سفيد2019-07-08 05:25:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117818NAS411100K3515200سفيد2019-07-08 05:25:32
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117820NAS411100K3518779سفيد2019-07-08 05:25:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117830NAS411100K3518798سفيد2019-07-08 05:25:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117833NAS411100K3519727سفيد2019-07-08 05:25:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117843NAS411100K3512991سفيد2019-07-08 05:25:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117844NAS411100K3520042سفيد2019-07-08 05:25:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117847NAS411100K3491582سفيد2019-07-08 05:25:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117882NAS411100K3491683سفيد2019-07-08 05:25:46
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49117889NAS411100K3491715سفيد2019-07-08 05:25:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118040NAS411100K3503349سفيد2019-07-08 05:25:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118045NAS411100K3503414سفيد2019-07-08 05:26:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118058NAS411100K3503597سفيد2019-07-08 05:26:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118068NAS411100K3503605سفيد2019-07-08 05:26:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118072NAS411100K3503704سفيد2019-07-08 05:26:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118099NAS411100K3503777سفيد2019-07-08 05:26:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118226NAS411100K3510338سفيد2019-07-08 05:26:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118230NAS411100K3510693سفيد2019-07-08 05:26:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118234NAS411100K3510726سفيد2019-07-08 05:26:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118235NAS411100K3511012سفيد2019-07-08 05:26:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118243NAS411100K3511469سفيد2019-07-08 05:26:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118257NAS411100K3512029سفيد2019-07-08 05:26:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118288NAS411100K3512353سفيد2019-07-08 05:26:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118433NAS411100K3512727سفيد2019-07-08 05:26:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118446NAS411100K3512767سفيد2019-07-08 05:26:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118448NAS411100K3514790سفيد2019-07-08 05:26:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118494NAS411100K3512703سفيد2019-07-08 05:26:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118495NAS411100K3512392سفيد2019-07-08 05:26:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118497NAS411100K3511558سفيد2019-07-08 05:26:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118498NAS411100K3510529سفيد2019-07-08 05:26:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118606NAS411100K3514989سفيد2019-07-08 05:26:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118616NAS411100K3512713سفيد2019-07-08 05:26:58
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118625NAS411100K3512931سفيد2019-07-08 05:27:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118632NAS411100K3512409سفيد2019-07-08 05:27:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118650NAS411100K3514460سفيد2019-07-08 05:27:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118801NAS411100K3514863سفيد2019-07-08 05:27:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118817NAS411100K3514146سفيد2019-07-08 05:27:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118819NAS411100K3515108سفيد2019-07-08 05:27:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118831NAS411100K3513139سفيد2019-07-08 05:27:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118840NAS411100K3515020سفيد2019-07-08 05:27:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118843NAS411100K3503339سفيد2019-07-08 05:27:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118847NAS411100K3503347سفيد2019-07-08 05:27:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118857NAS411100K3514874سفيد2019-07-08 05:27:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118858NAS411100K3515016سفيد2019-07-08 05:27:32
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118862NAS411100K3512802سفيد2019-07-08 05:27:32
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118863NAS411100K3513871سفيد2019-07-08 05:27:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118871NAS411100K3513106سفيد2019-07-08 05:27:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49118874NAS411100K3513311سفيد2019-07-08 05:27:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119002NAS411100K3514177سفيد2019-07-08 05:27:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119028NAS411100K3515256سفيد2019-07-08 05:27:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119030NAS411100K3510890سفيد2019-07-08 05:27:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119037NAS411100K3512132سفيد2019-07-08 05:27:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119040NAS411100K3513083سفيد2019-07-08 05:27:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119047NAS411100K3514040سفيد2019-07-08 05:27:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119073NAS411100K3513168سفيد2019-07-08 05:27:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119210NAS411100K3514037سفيد2019-07-08 05:28:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119255NAS411100K3512838سفيد2019-07-08 05:28:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119259NAS411100K3514060سفيد2019-07-08 05:28:21
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119260NAS411100K3514328سفيد2019-07-08 05:28:21
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119264NAS411100K3514471سفيد2019-07-08 05:28:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119281NAS411100K3514663سفيد2019-07-08 05:28:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119283NAS411100K3524383سفيد2019-07-08 05:28:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119284NAS411100K3524456سفيد2019-07-08 05:28:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119298NAS411100K3524827سفيد2019-07-08 05:28:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119418NAS411100K3513334سفيد2019-07-08 05:28:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119421NAS411100K3525022سفيد2019-07-08 05:28:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119425NAS411100K3513478سفيد2019-07-08 05:28:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49119465NAS411100K3513494سفيد2019-07-08 05:28:46
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120158NAS411100K3511076سفيد2019-07-08 05:29:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120162NAS411100K3513758سفيد2019-07-08 05:29:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120166NAS411100K3513988سفيد2019-07-08 05:29:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120174NAS411100K3514061سفيد2019-07-08 05:29:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120187NAS411100K3514110سفيد2019-07-08 05:29:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120566NAS411100K3514746سفيد2019-07-08 05:29:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120570NAS411100K3502922سفيد2019-07-08 05:29:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49120918NAS411100K3514884سفيد2019-07-08 05:30:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121340NAS411100K3512451سفيد2019-07-08 05:30:49
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121346NAS411100K3513113سفيد2019-07-08 05:30:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121374NAS411100K3514042سفيد2019-07-08 05:30:58
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121378NAS411100K3514115سفيد2019-07-08 05:31:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121398NAS411100K3515442سفيد2019-07-08 05:31:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121508NAS411100K3528938سفيد2019-07-08 05:31:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121511NAS411100K3529137سفيد2019-07-08 05:31:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121523NAS411100K3529574سفيد2019-07-08 05:31:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121528NAS411100K3487462سفيد2019-07-08 05:31:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121533NAS411100K3497597سفيد2019-07-08 05:31:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121534NAS411100K3498057سفيد2019-07-08 05:31:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121535NAS411100K3523711سفيد2019-07-08 05:31:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121552NAS411100K3528851سفيد2019-07-08 05:31:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121557NAS411100K1142362سفيد2019-07-08 11:27:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121559NAS411100K1142268سفيد2019-07-08 11:27:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121563NAS411100K1142031سفيد2019-07-08 11:27:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121731NAS411100K1143029سفيد2019-07-08 11:27:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121736NAS411100K1143013سفيد2019-07-08 11:27:42
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121737NAS411100K1143016سفيد2019-07-08 11:27:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121773NAS411100K1142883سفيد2019-07-08 11:27:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121781NAS411100K1143116سفيد2019-07-08 11:27:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121791NAS411100K1143148سفيد2019-07-08 11:27:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121799NAS411100K1143165سفيد2019-07-08 11:27:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121905NAS411100K1142856سفيد2019-07-08 11:27:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121915NAS411100K1142855سفيد2019-07-08 11:28:03
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121923NAS411100K1142848سفيد2019-07-08 11:28:06
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121928NAS411100K1143131سفيد2019-07-08 11:28:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121936NAS411100K3514621سفيد2019-07-08 05:32:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121940NAS411100K1142753سفيد2019-07-08 11:28:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121968NAS411100K1143310سفيد2019-07-08 11:28:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121985NAS411100K1142975سفيد2019-07-08 11:28:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121990NAS411100K1142950سفيد2019-07-08 11:28:23
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49121996NAS411100K1143239سفيد2019-07-08 11:28:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122109NAS411100K3519497سفيد2019-07-08 11:28:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122119NAS411100K3514216سفيد2019-07-08 11:28:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122133NAS411100K3524654سفيد2019-07-08 11:28:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122139NAS411100K3514157سفيد2019-07-08 11:28:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122152NAS411100K3503301سفيد2019-07-08 11:28:42
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122163NAS411100K3513401سفيد2019-07-08 05:32:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122178NAS411100K3514349سفيد2019-07-08 11:28:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122180NAS411100K3513307سفيد2019-07-08 11:28:49
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122182NAS411100K3525125سفيد2019-07-08 11:28:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122186NAS411100K3514875سفيد2019-07-08 11:28:52
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122320NAS411100K3513964سفيد2019-07-08 11:29:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122399NAS411100K3514706سفيد2019-07-08 11:29:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122502NAS411100K3515185سفيد2019-07-08 11:29:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122542NAS411100K3520118سفيد2019-07-08 11:29:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122924NAS411100K3512276سفيد2019-07-08 11:29:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122955NAS411100K3513105سفيد2019-07-08 11:29:39
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122970NAS411100K3513279سفيد2019-07-08 11:29:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122973NAS411100K3513391سفيد2019-07-08 11:29:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122976NAS411100K3513501سفيد2019-07-08 11:29:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49122985NAS411100K3513654سفيد2019-07-08 11:29:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123102NAS411100K3511935سفيد2019-07-08 11:29:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123108NAS411100K3510132سفيد2019-07-08 11:29:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123109NAS411100K3498867سفيد2019-07-08 11:29:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123110NAS411100K3519674سفيد2019-07-08 11:29:58
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123111NAS411100K3527966سفيد2019-07-08 11:29:58
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123112NAS411100K3528903سفيد2019-07-08 11:29:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123118NAS411100K3529038سفيد2019-07-08 11:30:00
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123126NAS411100K3529140سفيد2019-07-08 11:30:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123147NAS411100K3529439سفيد2019-07-08 11:30:06
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123160NAS411100K3529516سفيد2019-07-08 11:30:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123175NAS411100K3529517سفيد2019-07-08 11:30:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123180NAS411100K3529524سفيد2019-07-08 11:30:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123184NAS411100K3529539سفيد2019-07-08 11:30:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123186NAS411100K3529542سفيد2019-07-08 11:30:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123187NAS411100K3529581سفيد2019-07-08 11:30:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123325NAS411100K3514876سفيد2019-07-08 11:30:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123355NAS411100K3513929سفيد2019-07-08 11:30:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49123360NAS411100K3514080سفيد2019-07-08 11:30:31
تيبا 29130222NAS821100K1215811سفيد2019-07-08 05:42:48
ساينا EX9130918NAS831100K5832204نوکمدادي متاليک2019-07-08 05:46:23
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49131367NAS421100K1251129سفيد2019-07-08 05:47:34
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49131642NAS421100K1253157سفيد2019-07-08 05:49:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49131655NAS411100K3510857سفيد2019-07-08 05:49:20
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49131695NAS421100K1248707سفيد2019-07-08 05:49:34
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133119NAS411100K3497574سفيد2019-07-08 05:58:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133262NAS411100K3521727سفيد2019-07-08 05:59:19
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49133706NAS421100K1251022سفيد2019-07-08 06:01:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49133859NAS411100K3516406سفيد2019-07-08 06:02:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134298NAS411100K3524505نوکمدادي متاليک2019-07-08 12:02:50
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49134474NAS411100K3527120سفيد2019-07-08 06:07:01
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49134980NAS421100K1248713سفيد2019-07-08 06:10:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135106NAS411100K3526524سفيد2019-07-08 06:11:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135214NAS411100K3522919سفيد2019-07-08 06:12:03
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135420NAS411100K3525221نوکمدادي متاليک2019-07-08 12:11:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135887NAS411100K3502039سفيد2019-07-08 06:16:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135917NAS411100K3515434سفيد2019-07-08 06:16:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136448NAS411100K3515427سفيد2019-07-08 06:20:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136460NAS411100K3520738سفيد2019-07-08 06:20:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136686NAS411100K3515369سفيد2019-07-08 06:21:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136868NAS411100K1140578سفيد2019-07-08 06:22:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136950NAS411100K1141023سفيد2019-07-08 06:23:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137570NAS411100K1131849سفيد2019-07-08 06:26:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137577NAS411100K3515166سفيد2019-07-08 06:26:39
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137655NAS411100K3515030سفيد2019-07-08 06:27:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137711NAS411100K3514581سفيد2019-07-08 06:27:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137810NAS411100K3513464سفيد2019-07-08 06:28:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49137867NAS411100K1141052سفيد2019-07-08 06:28:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49138695NAS411100K1141065سفيد2019-07-08 06:33:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49138704NAS411100K1141165سفيد2019-07-08 06:33:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49138908NAS411100K3511115سفيد2019-07-08 06:34:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49139123NAS411100K3519672سفيد2019-07-08 06:35:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49139270NAS411100K3521708سفيد2019-07-08 06:36:45
ساينا EX9143546NAS831100K5817161سفيد2019-07-08 13:01:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49145953NAS411100K1138599سفيد2019-07-08 07:12:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49150266NAS411100K1131720سفيد2019-07-08 07:23:58
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49150347NAS411100K1131852سفيد2019-07-08 07:24:37
تيبا 29151745NAS821100K1216935سفيد2019-07-08 13:42:13
تيبا SX موتور M15 يورو49155544NAS811100K5842069سفيد2019-07-08 13:51:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49162958NAS411100K3522295سفيد2019-07-08 08:00:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49163137NAS411100K3519656سفيد2019-07-08 08:00:42
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49163520NAS411100K3496730سفيد2019-07-08 08:02:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49164361NAS411100K3513239سفيد2019-07-08 08:06:37
تيبا 29164869NAS821100K1215617سفيد2019-07-08 14:22:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49165355NAS411100K3522951سفيد2019-07-08 08:10:28
تيبا SX موتور M15 يورو49167325NAS811100K5846268سفيد2019-07-08 14:33:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49167707NAS411100K3502441نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:20:35
ساينا EX9167764NAS831100K5815883سفيد2019-07-08 08:21:00
تيبا 29168316NAS821100K1216387سفيد2019-07-08 14:37:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49168323NAS411100K3491197سفيد2019-07-08 08:23:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49169502NAS411100K1137974سفيد2019-07-08 14:42:02
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49170921NAS411100K3512404سفيد2019-07-08 08:36:13
تيبا SX موتور M15 يورو49171589NAS811100K5848604نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:39:31
ساينا EX9176503NAS831100K5822785سفيد2019-07-08 09:01:17
تيبا SX موتور M15 يورو49176767NAS811100K5848216سفيد2019-07-08 15:51:52
تيبا SX موتور M15 يورو49178166NAS811100K5848533سفيد2019-07-08 15:59:27
تيبا SX موتور M15 يورو49178384NAS811100K5842348سفيد2019-07-08 16:00:35
تيبا SX موتور M15 يورو49178909NAS811100K5842106سفيد2019-07-08 16:03:06
تيبا SX موتور M15 يورو49180726NAS811100K5841420سفيد2019-07-08 16:14:24
تيبا SX موتور M15 يورو49187724NAS811100K5848561سفيد2019-07-08 09:54:09
سايپا 151SE موتورM13 يورو49188187NAS451100K4990924سفيد2019-07-08 09:55:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49188320NAS411100K3491725سفيد2019-07-08 09:55:59
تيبا SX موتور M15 يورو49191097NAS811100K5848331سفيد2019-07-08 17:05:39
تيبا SX موتور M15 يورو49201742NAS811100K5848057سفيد2019-07-08 17:27:43
تيبا SX موتور M15 يورو49202129NAS811100K5848534سفيد2019-07-08 17:28:38
تيبا 29210525NAS821100K1215413سفيد2019-07-08 17:44:08
تيبا SX موتور M15 يورو49210900NAS811100K5848332سفيد2019-07-08 17:45:45
سايپا 151SE موتورM13 يورو49211520NAS451100K4991236سفيد2019-07-08 17:48:22
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235892NAZPL140BK0523818آبي2019-07-08 18:20:18
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235902NAZPL140BK0523518آبي2019-07-08 18:20:21
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235907NAZPL140BK0524132آبي2019-07-08 18:20:24
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235914NAZPL140BK0525631آبي2019-07-08 18:20:24
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235927NAZPL140BK0522480آبي2019-07-08 18:20:26
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235957NAZPL140BK0524131آبي2019-07-08 18:20:32
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235966NAZPL140BK0524088آبي2019-07-08 18:20:33
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235967NAZPL140BK0526363آبي2019-07-08 18:20:34
وانت نيسان دوگانه سوز NE69235969NAZPL140BK0524078آبي2019-07-08 18:20:34
محصول قابل عرضه 29366878NAS921200K5721573سفيد2019-07-08 21:04:05
محصول قابل عرضه 29367463NAS921200K5721650سفيد2019-07-08 21:04:39
محصول قابل عرضه 29368652NAS921200K5721733سفيد2019-07-08 21:05:47
محصول قابل عرضه 29370507NAS921200K5721712سفيد2019-07-08 21:08:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49393259NAS411100K1137947سفيد2019-07-08 21:35:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49425150NAS411100K3491507سفيد2019-07-08 07:49:02
تيبا SX موتور M15 يورو49426899NAS811100K5848599نوکمدادي متاليک2019-07-08 21:59:23
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9428052NAS821100K1217637سفيد2019-07-08 22:00:08
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9429328NAS841100K1014847مشکي متاليک2019-07-08 07:51:48
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9430515NAS821100K1216509سفيد2019-07-08 22:02:15
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9431749NAS821100K1218370سفيد2019-07-08 22:04:01
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9435897NAS821100K1215278سفيد2019-07-08 07:58:14
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9435912NAS821100K1226609سفيد2019-07-08 22:07:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49435925NAS411100K1136328سفيد2019-07-08 07:58:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49437093NAS411100K1138205سفيد2019-07-08 22:08:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49437118NAS411100K1137069سفيد2019-07-08 07:59:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49437124NAS411100K1138201سفيد2019-07-08 22:08:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49437141NAS411100K1138079سفيد2019-07-08 22:08:37
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9437150NAS831100K5831457سفيد2019-07-08 07:59:34
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9438868NAS831100K5810179سفيد2019-07-08 08:01:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49438882NAS411100K1138041سفيد2019-07-08 22:10:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49438924NAS411100K1140884سفيد2019-07-08 08:01:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49438940NAS411100K1141127سفيد2019-07-08 08:01:28
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9439468NAS831100K5822559سفيد2019-07-08 08:01:38
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9439535NAS831100K5815780سفيد2019-07-08 08:01:45
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441297NAS841100K1015261سفيد2019-07-08 08:02:22
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441300NAS841100K1015276سفيد2019-07-08 08:02:23
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441301NAS841100K1015278سفيد2019-07-08 08:02:23
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441310NAS841100K1015289سفيد2019-07-08 08:02:25
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441318NAS841100K1015290سفيد2019-07-08 08:02:25
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441321NAS841100K1015308سفيد2019-07-08 08:02:27
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441326NAS841100K1015312سفيد2019-07-08 08:02:29
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441343NAS841100K1015315سفيد2019-07-08 08:02:31
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441357NAS841100K1015320سفيد2019-07-08 08:02:34
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441373NAS841100K1015346سفيد2019-07-08 08:02:39
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441375NAS841100K1015347سفيد2019-07-08 08:02:40
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441381NAS841100K1015351سفيد2019-07-08 08:02:41
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441382NAS841100K1015373سفيد2019-07-08 08:02:42
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441384NAS841100K1015376سفيد2019-07-08 08:02:42
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441493NAS841100K1015267سفيد2019-07-08 08:02:45
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441501NAS841100K1015277سفيد2019-07-08 08:02:48
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441515NAS841100K1015301سفيد2019-07-08 08:02:53
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441526NAS841100K1015385سفيد2019-07-08 08:02:55
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441552NAS841100K1015390سفيد2019-07-08 08:03:05
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441555NAS841100K1015396سفيد2019-07-08 08:03:05
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9441566NAS841100K1015417سفيد2019-07-08 08:03:09
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9442916NAS831100K5830963سفيد2019-07-08 08:07:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49443117NAS411100K1139813سفيد2019-07-08 22:16:59
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443562NAS841100K1006604سفيد2019-07-08 08:08:59
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443563NAS841100K1015141سفيد2019-07-08 08:08:59
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443564NAS841100K1015273سفيد2019-07-08 08:09:00
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443567NAS841100K1015305سفيد2019-07-08 08:09:00
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443569NAS841100K1015341سفيد2019-07-08 08:09:01
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443575NAS841100K1015360سفيد2019-07-08 08:09:02
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9443583NAS841100K1015436سفيد2019-07-08 08:09:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49445114NAS411100K3520208سفيد2019-07-08 08:12:24
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9445313NAS831100K5831799سفيد2019-07-08 08:12:48
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9445506NAS831100K5831854سفيد2019-07-08 08:13:15
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9445559NAS831100K5817066سفيد2019-07-08 08:13:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49446341NAS411100K3503404سفيد2019-07-08 08:16:35
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9448516NAS831100K5816870سفيد2019-07-08 08:24:09
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9448529NAS831100K5816277سفيد2019-07-08 08:24:14
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9448945NAS831100K5815807سفيد2019-07-08 08:25:41
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9448980NAS831100K5815635سفيد2019-07-08 08:25:53
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9448982NAS831100K5815503سفيد2019-07-08 08:25:53
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9448989NAS831100K5810057سفيد2019-07-08 08:25:56
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9449097NAS831100K5817065سفيد2019-07-08 08:25:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49450507NAS411100K3503298سفيد2019-07-08 08:30:52
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451913NAS831100K5832418نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:34:35
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451914NAS831100K5832311نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:34:36
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9451981NAS831100K5832317نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:35:04
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9452102NAS831100K5832587نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:35:14
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9452104NAS831100K5832524نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:35:15
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9452123NAS831100K5832312نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:35:23
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9452156NAS831100K5832582نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:35:38
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9452167NAS831100K5832512نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:35:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49452514NAS411100K3503241سفيد2019-07-08 08:36:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49455502NAS411100K3502621سفيد2019-07-08 08:43:39
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49455712NAS411100K3491576سفيد2019-07-08 08:44:16
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9456334NAS821100K1217976سفيد2019-07-08 08:46:15
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9456336NAS821100K1216311سفيد2019-07-08 08:46:16
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9456703NAS821100K1215720سفيد2019-07-08 08:47:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49456764NAS411100K3491513سفيد2019-07-08 08:47:35
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9456767NAS821100K1218382سفيد2019-07-08 08:47:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49458165NAS411100K3491337سفيد2019-07-08 08:49:01
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9458290NAS821100K1216541سفيد2019-07-08 08:49:07
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9458294NAS821100K1223429سفيد2019-07-08 08:49:08
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49458378NAS411100K3520014سفيد2019-07-08 08:49:34
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9458928NAS831100K5832411نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:50:34
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9458929NAS831100K5831915نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:50:35
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9458936NAS831100K5832593نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:50:36
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9459095NAS831100K5832139نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:50:48
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9459389NAS831100K5832193نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:51:38
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9459510NAS831100K5832309نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:51:42
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9459523NAS831100K5832322نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:51:45
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9459587NAS831100K5832324نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:51:56
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9459928NAS831100K5832525نوکمدادي متاليک2019-07-08 08:52:27
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9460328NAS821100K1216332سفيد2019-07-08 08:53:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49461103NAS411100K3519919سفيد2019-07-08 08:55:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49461104NAS411100K3517504سفيد2019-07-08 08:55:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49461504NAS411100K3516076سفيد2019-07-08 08:56:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49462987NAS411100K3514704سفيد2019-07-08 09:02:18
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9463974NAS831100K5832529نوکمدادي متاليک2019-07-08 09:03:52
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464130NAS831100K5832544نوکمدادي متاليک2019-07-08 09:03:59
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464136NAS831100K5832560نوکمدادي متاليک2019-07-08 09:04:00
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464137NAS831100K5832135نوکمدادي متاليک2019-07-08 09:04:00
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9464899NAS821100K1216306سفيد2019-07-08 09:05:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49465171NAS411100K3520213سفيد2019-07-08 09:06:06
تيبا SX موتور M15 يورو49465528NAS811100K5848298سفيد2019-07-08 09:06:55
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9468769NAS841100K1014979سفيد2019-07-08 09:16:28
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9470308NAS821100K1215975سفيد2019-07-08 09:19:42
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9470542NAS821100K1226642سفيد2019-07-08 09:20:24
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9470912NAS821100K1226955سفيد2019-07-08 09:21:26
سايپا 151SE موتورM13 يورو49471295NAS451100K4989661سفيد2019-07-08 09:22:36
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49471710NAS411100K3513338سفيد2019-07-08 09:23:44
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9471713NAS821100K1226919سفيد2019-07-08 09:23:44
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9471927NAS821100K1214936سفيد2019-07-08 09:24:33
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9471929NAS821100K1216175سفيد2019-07-08 09:24:34
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9472132NAS831100K5813983سفيد2019-07-08 09:25:22
تيبا SX موتور M15 يورو49472369NAS811100K5848465سفيد2019-07-08 09:26:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49472903NAS411100K3513773سفيد2019-07-08 09:27:38
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9473530NAS841100K1014759سفيد2019-07-08 09:29:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49473724NAS411100K3513798سفيد2019-07-08 09:29:34
تيبا SX موتور M15 يورو49475701NAS811100K5845040سفيد2019-07-08 09:35:09
تيبا SX موتور M15 يورو49475704NAS811100K5848390سفيد2019-07-08 09:35:10
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49475706NAS411100K3513956سفيد2019-07-08 09:35:11
تيبا SX موتور M15 يورو49475710NAS811100K5848301سفيد2019-07-08 09:35:14
تيبا SX موتور M15 يورو49475716NAS811100K5848308سفيد2019-07-08 09:35:16
تيبا SX موتور M15 يورو49475719NAS811100K5848367سفيد2019-07-08 09:35:17
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9476553NAS841100K1014497سفيد2019-07-08 09:37:26
تيبا SX موتور M15 يورو49476581NAS811100K5848222سفيد2019-07-08 09:37:38
تيبا SX موتور M15 يورو49476742NAS811100K5842915سفيد2019-07-08 09:37:53