برگشت به صفحه اصلی

فاکتورهای مرتبط با سایپا
جهت مشاهده ۱۰۰ فاکتور قبل خود و همچنین خودروهای فاکتور نشده قبل خود و همچنین وضعیت خودروی خود، شماره پذیرش خود را وارد کنید:


گزارش روز سه شنبه 25 تیر 1398 (بروز رسانی هر چند ساعت انجام خواهد شد)

تعداد فاکتورهای امروز تا این لحظه بر اساس نوع خودرو :

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4 : 1 عدد

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك : 1 عدد

سايپا 111 SE موتور M13 يورو4 : 1 عدد

چانگان CS 35 اتوماتيك : 1 عدد

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي : 1 عدد

محصول قابل عرضه 2 : 6 عدد

كوييك يورو4 با گيربکس معمولي : 8 عدد

ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي : 12 عدد

تيبا SX موتور M15 يورو4 : 42 عدد

تيبا 2 : 69 عدد

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 : 81 عدد

تعداد فاکتورهای تا این لحظه : 223

تعداد فاکتورهای 24 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 23 تیر 98 : تعداد 1325 خودرو (کمتر از سه هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 22 تیر 98 : تعداد 304 خودرو (کمتر از هفتصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 20 تیر 98 : تعداد 254 خودرو (کمتر از ششصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 19 تیر 98 : تعداد 408 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 18 تیر 98 : تعداد 530 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 17 تیر 98 : تعداد 413 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 16 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 15 تیر 98 : تعداد 437 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 14 تیر 98 : تعداد 223 خودرو (کمتر از پانصد خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 13 تیر 98 : تعداد 429 خودرو (کمتر از هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 12 تیر 98 : تعداد 528 خودرو (حدود هزار خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

تعداد فاکتورهای 10 و11 تیر 98 : تعداد 591 خودرو (حدود هزار و دویست خودرو در سایپا) مشاهده گزارش

لیست شماره پذیرشها و شاسی های خودروهایی که فاکتور شدند در امروز :

نوع خودروشماره پذیرششاسیرنگتاریخ فاکتور
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49100129NAS411100K1132533سفيد2019-07-05 06:31:06
سايپا 132 SE موتور M13 يورو49100361NAS421100K1248904سفيد2019-07-05 06:31:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49100509NAS411100K1130894سفيد2019-07-05 06:31:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49100886NAS411100K3514100سفيد2019-07-05 06:31:59
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49101627NAS411100K3511976سفيد2019-07-05 06:32:39
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49101836NAS411100K3514084سفيد2019-07-05 06:32:48
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49104098NAS411100K3513480سفيد2019-07-05 07:11:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49104434NAS411100K1131683سفيد2019-07-05 07:12:06
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49105895NAS411100K3524672سفيد2019-07-05 07:18:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49105899NAS411100K1131790سفيد2019-07-05 07:18:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49105905NAS411100K3521261سفيد2019-07-05 07:18:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49110587NAS411100K1142748سفيد2019-07-05 13:06:15
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49110726NAS411100K3500702سفيد2019-07-05 13:06:18
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49110793NAS411100K3495517سفيد2019-07-05 13:06:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49111122NAS411100K3501598سفيد2019-07-05 13:06:23
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112404NAS411100K3498324سفيد2019-07-05 13:06:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112405NAS411100K3498529سفيد2019-07-05 13:06:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112407NAS411100K3498744سفيد2019-07-05 13:06:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112410NAS411100K3498851سفيد2019-07-05 13:06:56
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112446NAS411100K3501148سفيد2019-07-05 13:07:03
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112448NAS411100K3501419سفيد2019-07-05 13:07:04
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112454NAS411100K3501644سفيد2019-07-05 13:07:07
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112468NAS411100K3501712سفيد2019-07-05 13:07:09
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112476NAS411100K3503377سفيد2019-07-05 13:07:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112478NAS411100K3503641سفيد2019-07-05 13:07:11
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112483NAS411100K3504064سفيد2019-07-05 13:07:12
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112629NAS411100K3504110سفيد2019-07-05 13:07:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112682NAS411100K3502128سفيد2019-07-05 13:07:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49112689NAS411100K3502878سفيد2019-07-05 13:07:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49113475NAS411100K3503898سفيد2019-07-05 13:08:33
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49113607NAS411100K3498548سفيد2019-07-05 13:08:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114244NAS411100K3499892سفيد2019-07-05 13:10:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114254NAS411100K3501658سفيد2019-07-05 13:10:16
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114280NAS411100K3501741سفيد2019-07-05 13:10:22
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114295NAS411100K3501751سفيد2019-07-05 13:10:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114299NAS411100K3501863سفيد2019-07-05 13:10:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114400NAS411100K3503713سفيد2019-07-05 13:10:28
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114408NAS411100K3503838سفيد2019-07-05 13:10:29
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114414NAS411100K3503943سفيد2019-07-05 13:10:30
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114444NAS411100K3504149سفيد2019-07-05 13:10:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114451NAS411100K3504162سفيد2019-07-05 13:10:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114452NAS411100K3504375سفيد2019-07-05 13:10:39
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114464NAS411100K3504512سفيد2019-07-05 13:10:41
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114476NAS411100K3505084سفيد2019-07-05 13:11:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114491NAS411100K3505167سفيد2019-07-05 13:11:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114669NAS411100K3509641سفيد2019-07-05 13:11:42
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114675NAS411100K3510048سفيد2019-07-05 13:11:44
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114679NAS411100K3527085سفيد2019-07-05 13:11:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114688NAS411100K3527099سفيد2019-07-05 13:11:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114805NAS411100K3527765سفيد2019-07-05 13:11:51
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114811NAS411100K3528191سفيد2019-07-05 13:11:54
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114843NAS411100K3528196سفيد2019-07-05 13:12:01
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114857NAS411100K3528205سفيد2019-07-05 13:12:05
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49114861NAS411100K3528221سفيد2019-07-05 13:12:06
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115029NAS411100K3528353سفيد2019-07-05 13:12:24
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115064NAS411100K3528358سفيد2019-07-05 13:12:35
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115093NAS411100K3528361سفيد2019-07-05 13:13:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115095NAS411100K3528394سفيد2019-07-05 13:13:26
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115099NAS411100K3528397سفيد2019-07-05 13:13:27
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49115221NAS411100K3527797سفيد2019-07-05 13:13:32
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك9122932NAS321200K4922749سفيد2019-07-05 06:43:33
سايپا 111 SE موتور M13 يورو49127692NAS431100K1049938سفيد2019-07-05 06:51:03
تيبا SX موتور M15 يورو49131338NAS811100K5844759سفيد2019-07-05 07:02:21
تيبا SX موتور M15 يورو49131798NAS811100K5844853سفيد2019-07-05 07:06:01
تيبا SX موتور M15 يورو49132222NAS811100K5844844سفيد2019-07-05 07:09:38
تيبا SX موتور M15 يورو49132273NAS811100K5844836سفيد2019-07-05 07:10:00
تيبا SX موتور M15 يورو49132280NAS811100K5844829سفيد2019-07-05 07:10:03
تيبا SX موتور M15 يورو49132310NAS811100K5844682سفيد2019-07-05 07:10:22
تيبا 29132424NAS821100K1212207سفيد2019-07-05 07:11:19
تيبا 29133730NAS821100K1213681سفيد2019-07-05 07:21:15
تيبا 29134169NAS821100K1214230سفيد2019-07-05 07:25:08
تيبا 29134205NAS821100K1210299سفيد2019-07-05 07:25:26
تيبا 29134304NAS821100K1208920سفيد2019-07-05 07:26:17
تيبا SX موتور M15 يورو49134358NAS811100K5844822سفيد2019-07-05 07:26:45
تيبا 29134399NAS821100K1208375سفيد2019-07-05 07:27:07
تيبا SX موتور M15 يورو49134557NAS811100K5844809سفيد2019-07-05 07:28:26
تيبا 29134649NAS821100K1208962سفيد2019-07-05 07:29:15
تيبا 29134651NAS821100K1207990سفيد2019-07-05 07:29:16
تيبا SX موتور M15 يورو49134672NAS811100K5844435سفيد2019-07-05 07:29:29
تيبا SX موتور M15 يورو49134760NAS811100K5844876سفيد2019-07-05 07:30:17
تيبا 29134853NAS821100K1210988سفيد2019-07-05 07:31:05
تيبا 29134926NAS821100K1213018سفيد2019-07-05 07:31:45
تيبا 29134938NAS821100K1212784سفيد2019-07-05 07:31:53
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49135016NAS411100K1139762سفيد2019-07-05 07:32:35
تيبا 29135034NAS821100K1213114سفيد2019-07-05 07:32:44
تيبا SX موتور M15 يورو49135184NAS811100K5844821سفيد2019-07-05 07:34:04
تيبا 29135207NAS821100K1213023سفيد2019-07-05 07:34:15
تيبا 29135265NAS821100K1212915سفيد2019-07-05 07:34:44
تيبا 29135322NAS821100K1212591سفيد2019-07-05 07:35:15
تيبا 29135417NAS821100K1204310سفيد2019-07-05 07:36:00
تيبا SX موتور M15 يورو49135441NAS811100K5844814سفيد2019-07-05 07:36:10
تيبا 29135582NAS821100K1213432سفيد2019-07-05 07:37:21
تيبا 29135636NAS821100K1213315سفيد2019-07-05 07:37:50
تيبا 29135732NAS821100K1213509سفيد2019-07-05 07:38:46
تيبا 29135747NAS821100K1215522سفيد2019-07-05 07:38:55
تيبا 29135891NAS821100K1215353سفيد2019-07-05 07:40:15
تيبا 29135943NAS821100K1214891سفيد2019-07-05 07:40:44
تيبا SX موتور M15 يورو49135945NAS811100K5844813سفيد2019-07-05 07:40:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49136045NAS411100K3505228نوکمدادي متاليک2019-07-05 14:18:41
تيبا SX موتور M15 يورو49136049NAS811100K5844856سفيد2019-07-05 07:41:37
تيبا 29136159NAS821100K1217080سفيد2019-07-05 07:42:32
تيبا 29136168NAS821100K1215823سفيد2019-07-05 07:42:36
تيبا 29136253NAS821100K1208855سفيد2019-07-05 07:43:16
تيبا 29136318NAS821100K1217468سفيد2019-07-05 07:43:50
تيبا 29136593NAS821100K1217655سفيد2019-07-05 07:46:04
تيبا 29136659NAS821100K1216998سفيد2019-07-05 07:46:36
تيبا 29136664NAS821100K1215976سفيد2019-07-05 07:46:38
تيبا 29136694NAS821100K1209847سفيد2019-07-05 07:46:54
تيبا 29136873NAS821100K1213301سفيد2019-07-05 07:48:19
تيبا 29136893NAS821100K1214360سفيد2019-07-05 07:48:28
تيبا 29136925NAS821100K1215916سفيد2019-07-05 07:48:45
تيبا SX موتور M15 يورو49136947NAS811100K5844678سفيد2019-07-05 07:48:55
تيبا SX موتور M15 يورو49137059NAS811100K5844128سفيد2019-07-05 07:49:54
تيبا SX موتور M15 يورو49137063NAS811100K5843951سفيد2019-07-05 07:49:56
تيبا SX موتور M15 يورو49137125NAS811100K5843945سفيد2019-07-05 07:50:25
تيبا 29138035NAS821100K1211791سفيد2019-07-05 07:57:17
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49138107NAS411100K1142443سفيد2019-07-05 07:57:59
تيبا 29138731NAS821100K1213713سفيد2019-07-05 08:04:22
تيبا 29138765NAS821100K1216314سفيد2019-07-05 08:04:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49138789NAS411100K1142423سفيد2019-07-05 08:04:52
تيبا 29138803NAS821100K1216696سفيد2019-07-05 08:04:59
تيبا 29138810NAS821100K1216377سفيد2019-07-05 08:05:03
تيبا SX موتور M15 يورو49138866NAS811100K5844838سفيد2019-07-05 08:05:24
تيبا 29138874NAS821100K1217014سفيد2019-07-05 08:05:26
تيبا 29138956NAS821100K1216911سفيد2019-07-05 08:04:31
تيبا 29138971NAS821100K1216667سفيد2019-07-05 08:04:38
تيبا 29138990NAS821100K1215622سفيد2019-07-05 08:04:47
تيبا 29139074NAS821100K1216873سفيد2019-07-05 08:05:28
تيبا SX موتور M15 يورو49139108NAS811100K5844718سفيد2019-07-05 08:05:47
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49139235NAS411100K3493459سفيد2019-07-05 08:07:00
تيبا 29139275NAS821100K1217057سفيد2019-07-05 08:07:22
تيبا 29139291NAS821100K1215867سفيد2019-07-05 08:07:33
تيبا SX موتور M15 يورو49139309NAS811100K5844575سفيد2019-07-05 08:07:43
تيبا 29139355NAS821100K1217136سفيد2019-07-05 08:08:10
تيبا SX موتور M15 يورو49139435NAS811100K5844439سفيد2019-07-05 08:09:04
تيبا 29139459NAS821100K1217247سفيد2019-07-05 08:09:19
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49139472NAS411100K1130842سفيد2019-07-05 08:09:28
تيبا 29139483NAS821100K1217244سفيد2019-07-05 08:09:34
تيبا SX موتور M15 يورو49139506NAS811100K5844653سفيد2019-07-05 08:09:47
تيبا 29139599NAS821100K1217251سفيد2019-07-05 08:10:41
تيبا 29139628NAS821100K1216214سفيد2019-07-05 08:10:58
تيبا 29139699NAS821100K1216545سفيد2019-07-05 08:11:44
تيبا 29139756NAS821100K1216603سفيد2019-07-05 08:12:19
تيبا SX موتور M15 يورو49139842NAS811100K5844664سفيد2019-07-05 08:13:14
تيبا 29139887NAS821100K1216604سفيد2019-07-05 08:13:44
تيبا 29139920NAS821100K1216619سفيد2019-07-05 08:14:03
تيبا 29140270NAS821100K1216631سفيد2019-07-05 08:17:40
تيبا 29140273NAS821100K1216709سفيد2019-07-05 08:17:42
تيبا 29140295NAS821100K1216954سفيد2019-07-05 08:17:54
تيبا SX موتور M15 يورو49140299NAS811100K5844614سفيد2019-07-05 08:17:57
تيبا 29140580NAS821100K1217212سفيد2019-07-05 08:19:44
تيبا SX موتور M15 يورو49140731NAS811100K5844548سفيد2019-07-05 08:20:19
تيبا SX موتور M15 يورو49140744NAS811100K5844551سفيد2019-07-05 08:20:29
تيبا 29140746NAS821100K1218477سفيد2019-07-05 08:20:30
تيبا 29141080NAS821100K1216082سفيد2019-07-05 08:29:32
تيبا 29141140NAS821100K1216077سفيد2019-07-05 08:30:09
تيبا SX موتور M15 يورو49141183NAS811100K5843923سفيد2019-07-05 08:30:38
تيبا 29141218NAS821100K1212518سفيد2019-07-05 08:31:00
تيبا 29141255NAS821100K1216166سفيد2019-07-05 08:31:22
تيبا 29141260NAS821100K1216140سفيد2019-07-05 08:31:23
تيبا 29141409NAS821100K1216508سفيد2019-07-05 08:48:43
تيبا SX موتور M15 يورو49141680NAS811100K5844828سفيد2019-07-05 08:51:23
تيبا 29141716NAS821100K1216028سفيد2019-07-05 08:51:43
تيبا SX موتور M15 يورو49142182NAS811100K5843956سفيد2019-07-05 08:56:30
تيبا SX موتور M15 يورو49144141NAS811100K5844717سفيد2019-07-05 09:10:34
تيبا SX موتور M15 يورو49144979NAS811100K5844738سفيد2019-07-05 09:15:41
تيبا SX موتور M15 يورو49145362NAS811100K5844801سفيد2019-07-05 09:17:40
تيبا SX موتور M15 يورو49145767NAS811100K5844059سفيد2019-07-05 09:20:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49145959NAS411100K1131110سفيد2019-07-05 09:21:14
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49145979NAS411100K1130330سفيد2019-07-05 09:21:25
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49145989NAS411100K1138633سفيد2019-07-05 09:21:31
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49146015NAS411100K1131086سفيد2019-07-05 09:21:49
تيبا SX موتور M15 يورو49146615NAS811100K5834389سفيد2019-07-05 09:25:25
تيبا SX موتور M15 يورو49148765NAS811100K5840840سفيد2019-07-05 09:26:45
تيبا SX موتور M15 يورو49149755NAS811100K5848304سفيد2019-07-05 09:38:24
تيبا SX موتور M15 يورو49149915NAS811100K5844671سفيد2019-07-05 09:39:02
تيبا 29150745NAS821100K1217541آبي روشن متاليک2019-07-05 09:45:35
چانگان CS 35 اتوماتيك9150920NAS921200K5721355سفيد2019-07-05 09:46:07
تيبا 29153508NAS821100K1210057سفيد2019-07-05 10:03:38
تيبا 29154162NAS821100K1215969سفيد2019-07-05 10:06:57
تيبا SX موتور M15 يورو49155329NAS811100K5848316سفيد2019-07-05 10:07:58
تيبا SX موتور M15 يورو49155485NAS811100K5848242سفيد2019-07-05 10:08:05
تيبا SX موتور M15 يورو49155555NAS811100K5848317سفيد2019-07-05 10:08:37
تيبا SX موتور M15 يورو49155563NAS811100K5844530سفيد2019-07-05 10:08:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49161544NAS411100K3504702نقره اي متاليک2019-07-05 10:56:13
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49166373NAS411100K3506289نقره اي متاليک2019-07-05 11:32:34
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49166576NAS411100K3505240نوکمدادي متاليک2019-07-05 11:33:45
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49166743NAS411100K3504777نوکمدادي متاليک2019-07-05 11:34:57
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49167897NAS411100K3514657نقره اي متاليک2019-07-05 11:41:40
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49172178NAS411100K3506280نقره اي متاليک2019-07-05 16:24:46
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49185152NAS411100K1138021سفيد2019-07-05 08:50:37
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49185165NAS411100K1141887آبي تيره متاليک2019-07-05 08:50:43
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49185599NAS411100K1130918سفيد2019-07-05 08:53:38
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49206510NAS411100K3500153سفيد2019-07-05 11:06:55
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49206551NAS411100K3500099سفيد2019-07-05 11:07:20
سايپا 131 SE موتور M13 يورو49210197NAS411100K3499910سفيد2019-07-05 11:22:14
محصول قابل عرضه 29366942NAS921200K5721366سفيد2019-07-05 08:19:07
محصول قابل عرضه 29366943NAS921200K5721333سفيد2019-07-05 08:19:08
محصول قابل عرضه 29366944NAS921200K5721322سفيد2019-07-05 08:19:08
محصول قابل عرضه 29366945NAS921200K5721320سفيد2019-07-05 08:19:09
محصول قابل عرضه 29400479NAS921200K5721373سفيد2019-07-05 09:09:56
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9443356NAS831100K5831401سفيد2019-07-05 10:02:56
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9445569NAS831100K5815408سفيد2019-07-05 10:09:55
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9445589NAS831100K5815601سفيد2019-07-05 10:10:00
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9453706NAS841100K1013703سفيد2019-07-05 10:45:15
محصول قابل عرضه 29455766NAS921200K5721523سفيد2019-07-05 10:51:53
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464181NAS831100K5831332سفيد2019-07-05 11:21:30
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464184NAS831100K5831342سفيد2019-07-05 11:21:31
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464187NAS831100K5831437سفيد2019-07-05 11:21:33
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464334NAS831100K5831061سفيد2019-07-05 11:21:39
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464355NAS831100K5831017سفيد2019-07-05 11:21:46
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464372NAS831100K5830976سفيد2019-07-05 11:21:51
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464378NAS831100K5830942سفيد2019-07-05 11:21:53
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464381NAS831100K5830908سفيد2019-07-05 11:21:54
ساينا EX موتور M15 گيربكس معمولي رينگ فولادي9464388NAS831100K5831547سفيد2019-07-05 11:21:55
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466495NAS841100K1013168سفيد2019-07-05 11:29:24
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466744NAS841100K1006598سفيد2019-07-05 11:30:35
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9466950NAS841100K1012925سفيد2019-07-05 11:31:29
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9467137NAS841100K1007316سفيد2019-07-05 11:32:13
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9467142NAS841100K1013684سفيد2019-07-05 11:32:14
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9467337NAS841100K1007276سفيد2019-07-05 11:33:00
كوييك يورو4 با گيربکس معمولي9467523NAS841100K1014441سفيد2019-07-05 11:33:40
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي9470375NAS821100K1216142سفيد2019-07-05 11:44:56